Humane gedragsbiologie

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WLB07030
Vaknaam Humane gedragsbiologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Humane gedragsbiologie
Leerdoelen Een beter begrip van het gedrag van de diersoort mens, gebaseerd op de biologische benadering van menselijk gedrag.

De cursus is bedoeld voor 2e en 3e jaars studenten van de majors Gedrag- en Neurowetenschappen, Evolutie & Ecologie, Biomedische Wetenschappe en Algemene Biologie.

De onderwerpen zijn verdeeld in drie aandachtvelden:
1. functie en evolutie van gedrag;
2. gedragsontwikkeling in het opgroeiende individu;
3. regulatie-mechanismen van gedrag.
Binnen de laatste twee komen zowel de normale als pathologische aspecten aan de orde (zoals relatie met premature geboorte, adhd, depressie).
De inhoud varieert enigszins van jaar tot jaar maar de volgende onderwerpen komen veelal aan bod:
Methodologie van gedragswaarnemingen bij de mens, evolutie van homo sapiens, evolutionary medicine, cross-cultural vergelijking (pre-post-industriele culturen), culturele evolutie, gedragsecologie van de mens, altruisme, regulatie en evolutie van taal, de biologische klok, vroege ontwikkeling hersenen en motoriek, non-verbale communicatie, hersenlateralisatie, partnerkeuze. Een deel van de colleges zal in het Engels gegeven worden. Het practicum is elk jaar verschillend maar heeft veelal te maken met functie en mechanisme van communicatie, lateralisatie, of persoonlijkheid waarbij de cursisten zelf onderzoekers en proefpersonen zijn.
Omschrijving Eindtermen kennis
1. De student kan basisfeiten omtrent de evolutie van de mens, resulterend in haar soortspecifieke morfologie en gedrag, benoemen.
2. De student kent de specifiek biologische benadering van humaan gedrag en heeft kennis van de kruisbestuiving van gedragsbiologie, psychologie, psychiatrie, letteren en antropologie.
3. De student kent een aantal basisprincipes van een flink aantal geselecteerde onderwerpen zoals ondermeer:
a. de ontwikkeling van humaan gedrag, inclusief de ontwikkeling neuraal systeem, invloed van stressoren, adaptieve, klinische en pathologische aspecten;
b. soortspecifieke gedragingen van onze soort, in hoeverre de mens uniek is, de invloed van cultuur en haar relatie met evolutie;
c. basale aspecten van de organisatie en pathologische aspecten van hersenen en gedrag bij de mens, met name in relatie tot lateralizatie, taal en de biologische klok.

Eindtermen vaardigheden
4. De student kan zelfstandig interpretaties van humaan gedrag kritisch evalueren.
5. De student kan uitleggen hoe proefpersonen onderzoek in humaan gedrag kunnen ervaren.
6. De student kan data sets aangaande humaan gedrag basaal statistisch analyseren, inclusief keuzes voor de juiste eenvoudige statistische toetsen en een adequate interpretatie, alsmede dit kort en adequaat opschrijven.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Hoorcollege (LC) 26; Practisch werk (PRC), 8uur, Werkcollege (T) 3uur)
Toetsvorm Practisch werk (PR), Schriftelijk tentamen (WE)
(Een voldoende op de cursus vereist een voldoende op het practicum (klein onderzoekje en presentatie))
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. A.G.G. Groothuis
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. R.H. Geuze ,dr. M.C.M. Gordijn ,prof. dr. A.G.G. Groothuis ,prof. dr. M. Hadders-Algra ,prof. dr. B.A.M. Maassen ,dr. B.J. Riedstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus met college handouts, abstracts, achtergrond artikelen
Entreevoorwaarden Er zijn geen verplichte entreevoorwaarden.
De cursus bouwt voort op het onderwijs in de biologie van gedrag dat gegeven wordt in de volgende twee cursussen:
1. Het blok “Diversiteit, Ecologie en Gedrag”voor eerste jaars studenten in de Life Sciences en LST, met name de 5 colleges over gedrag.
2. De 5-punts en 2e jaars cursus Gedragsbiologie.
Op basis van kennis en vaardigheden die de student heeft opgedaan in beide eerdere cursussen, vooral op basis van wat bekend is van diermodellen, wordt nu zijn/haar kennis, inzicht en vaardigheden uitgebreid naar humaan gedrag

Gewenst maar niet verplicht is het vak Hersenen & gedrag of Gedragsbiologie of Ecologie en Gedrag.
Opmerkingen Capaciteit: Minimum 10 studenten, maximum 100 studenten.

Docenten: Een breed scala aan onderzoekers actief op het gebied van de humane gedragsbiologie, verbonden aan vele
verschillende universiteiten in binnen en buitenland. Zo zijn er o.a. gastsprekers uit BCN, Universiteit Utrecht, Leiden, Universiteit Keulen, Duitsland.
Gastdocent: Dr. W. Schiefenhovel (Max Planc instituut Duitsland)

De cursus is een goede voorbereiding op het derdejaars en masteronderwijs in de Life Sciences. Het is één van de zeer weinige niet-research cursussen waarin reeds een eigen onderzoekje wordt gedaan. Dit is een goede voorbereiding op de derdejaars research cursussen, zoals specifiek Gedragsbiologie Research, maar zeker ook Chronobiologie Research, Dierecologie Research, Neurowetenschappen Research, omdat ook in de drie laatstgenoemde cursussen er substantieel gedrag aan de orde komt.

De cursus bereidt tevens voor op de master fase voor het doen van een research project over humaan gedrag. Tijdens de cursus Humane Gedragsbiologie krijgen de studenten een breed overzicht van het veld van de humane gedragsbiologie, en komen de studenten in contact met een groot aantal docenten in dit veld.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Biologie of LS&T: Major Biomedische Wetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze
BSc Biologie of LS&T: Major Gedrag- & Neurowetenschappen (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuzegroep
BSc Biologie: Major Ecologie & Evolutie (cohort 2016 en 2017) 2 semester II a keuze