Biomechanica

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode WLB07024
Vaknaam Biomechanica
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Biomechanica
Leerdoelen Doel van het vak is om krachten, die op een constructie of lichaamsdelen werken te bepalen en het effect van die krachten in termen van vervormingen en inwendige spanningen te berekenen.

Na het behalen van de cursus moet de student:
• de opgedane kennis uit deze cursus kunnen toepassen bij het oplossen van een probleem of vraagstuk.
• een mechanisch model kunnen abstraheren van de werkelijkheid.
• een vrij-lichaamsdiagram kunnen maken en daarin de krachten inzichtelijk kunnen maken.
• krachten, zoals actie-/ reactiekracht en momenten die heersen op een lichaam, vakwerk of frame inzichtelijk kunnen maken en kunnen berekenen.
• wrijvingskrachten inzichtelijk kunnen maken en kunnen berekenen.
• interne spanningen inzichtelijk kunnen maken en kunnen berekenen.
• de materiele vervormingen ten gevolge van uitwendige belastingen kunnen berekenen.
• het principe van FEM (Finite Element Modelling) kunnen uitleggen.
• een FEM-model kunnen opstellen en doorrekenen met behulp van Solid Works.
• de invloed van afmetingen op interne spanning kunnen bepalen.
Omschrijving 'Biomechanics is the science that examines forces acting upon and within a biological structure and effects produced by such forces' BM Nigg

Onderwerpen die behandeld zullen worden:
- statica: de werkende krachten op een constructie of lichaamsdeel
- het effect van die krachten: vervorming van materiaal/ biologische weefsels
- sterkteleer: interne mechanische spanningen in materiaal/ biologische weefsels en de eigenschappen van harde en zachte materialen/ weefsels.
- FEM (eindige elementen methode in Solid Works).
- integratie van biomechanica met de vakken uit blok 2a (anatomie, histologie/ pathologie en materiaalkunde.)
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Totaal aantal uur hoorcollege: 22 uur, practicum: 4 uur, Werkcollege/PGO: 86 uur, integratiewerkstuk: 28 uur)
Toetsvorm Opdracht (AST), Schriftelijk tentamen (WE)
(Zie opmerkingen.)
Vaksoort bachelor
Coördinator C.C. Roossien, MSc.
Docent(en) C.C. Roossien, MSc. ,dr. P.K. Sharma ,prof. dr. ir. G.J. Verkerke
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Statics And Mechanics Of Materials Si, 4e editie, Prentice Hall. R.C. Hibbeler 9789814526043 ca. €  60,00
Entreevoorwaarden Het vak is verplicht voor de BSc LS&T: Major Biomedische Technologie en FSE Minor Biomedische Technologie
Het vak wordt vaak gevolgd door/bereidt voor op Ontwerpen 2, 3 van de BSc LS&T: Major Biomedische Technologie.
Opmerkingen The courses within the bachelor programmes Biology and Life Science & Technology are open to students of those degree programmes only. Students from other degree programmes will be unenrolled. Please contact the academic advisors of Biology/LST first.

Het tentamen (80% van het eindcijfer) bestaat uit statica (40% van eindcijfer) + sterkteleer (40% van eindcijfer). Er dient minimaal een 4,5 te worden gescoord op beide deeltentamens. Cijfers < 5,50 worden afgerond tot een 5. Cijfers > 5,50 worden afgerond tot een 6.

Het tentamencijfer bepaalt 80 procent van het eindcijfer. Het integratiewerkstuk (20% van eindcijfer) wordt uitgevoerd door studententeams en beoordeeld door 3 beoordelaars. Halverwege en aan het einde vindt een tutor meeting plaats om de samenwerking te bespreken. Op basis van samenwerking kan er +2 t/m -2 punten worden toegekend aan een groepslid, wanneer dit door de groep is overlegd.

De vragen van het tentamen richten zich op:
• Omzetten van een probleem in een model, vervolgens van dit model een VLD opstellen en vervolgens de reactiekrachten en momenten berekenen.
• Idem, uitgebreid met wrijving
• Idem, uitgebreid met berekenen van inwendige krachten en momenten.
• Idem, uitgebreid met het berekenen van vervormingen


In semester 2.I.a worden de vakken anatomie & histologie, biomechanica en materiaalkunde geïntegreerd aangeboden en gekoppeld aan het (dis)functioneren van een orgaansysteem van het menselijk lichaam.
In cursus 1 staat het bewegingsapparaat centraal, in cursus 2 het zenuwstelsel en de wervelkolom en in cursus 3 de urinewegen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc LS&T: Major Biomedische Technologie (cohort 2016 en 2017)  (Minor Biomedische Technologie) 3 semester I a verplicht
BSc LS&T: major Biomedical Engineering (cohort 2018 and 2019) 2 semester I a verplicht