Wiskunde en Statistiek

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2017/18
Vakcode WIFP1006
Vaknaam Wiskunde en Statistiek
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Wiskunde en Statistiek
Leerdoelen Na het volgen van deze cursus is de student in staat om

1. Een simpel statistisch probleem quantitatief te analyseren en de resultaten te beoordelen.
2. Een functie met een variabele te integreren en met een of twee variabelen te differentiëren.
3. De oplossing van een ODE te berekenen en de stabiliteit ervan te analyseren en beoordelen.
4. Grafieken te interpreteren en om te rekenen van lineaire naar logarithmische verbanden.
5. In meetreeksen van lab data uitschieters te indentificeren en de primaire en secundaire meetfouten te analyseren en een lineaire regressie uit te voeren.
Omschrijving De cursus behandelt de basis wiskunde die een student farmacie benodigd om zijn studie successvol af te ronden. De cursus is deels gesplitst vanwege de verschillende voorkennis van de studenten die deels met wiskunde A of B in de farmacie studie instromen (met de andere varianten wordt niet apart rekening gehouden omdat die een minderheid vormen). De cursus behandelt logaritmen en exponenten, grafieken en hun interpretatie, en differentiaalrekening. In het gesplitste deel krijgt de wiskunde B groep een inleiding in de statistiek (kansverdelingen, gemiddelde, standaard deviatie, medische tests en hun interpretatie), terwijl de wiskunde A studenten integraalrekening, partiële integratie en substitutie leren. Iedere groep krijgt een samenvattend herhaalcollege van het ander deel. Vervolgens leren de studenten samen lineaire regressie, interpolatie en extrapolatie, fouten analyse, partiële afgeleiden, gradiënten en extremen van functies (met een of twee variabelen), gewone differentiaalvergelijkingen (ODE’s, oplossingstechnieken, evenwichten en hun stabiliteit). De cursus maakt regelmatig gebruik van farmaceutische voorbeelden (vooral uit de practica en de farmacokinetiek) om de toegepaste waarde van de wiskunde uit te leggen.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
Toetsvorm Opdracht (AST), Schriftelijk tentamen (WE)
(Om het vak te halen moet minimaal 5.5 gehaald worden op het schriftelijk tentamen)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. W.P. Krijnen
Docent(en) dr. W.P. Krijnen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inleiding in de medische statistiek (wordt later ook in de Statistiek cursus gebruikt) van Houwelingen 9789063480097
Werkboek 'Basisvaardigheden Wiskunde INF + KI" (Nestor)
Syllabus: Inleiding in de Biomathematica (is beschikbaar gemaakt op Nestor / available on Nestor) Weissing
Entreevoorwaarden De cursus gaat uit van de voorkennis van school zoals te vinden op de webpagina https://www.examenblad.nl/vak/wiskunde voor wiskunde A en B. De cursus houdt rekening met deze twee instroomgroepen.
De cursus is verplicht voor eerstejaars farmacie bachelor studenten en bereid mede voor op eerstejaars practica en de statistiek cursus in het tweede jaar
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Farmacie/ Pharmacy 1 semester I b verplicht