Nederlands Bedrijfsrecht voor IEM

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2018/19
Vakcode WBIE15001N
Vaknaam Nederlands Bedrijfsrecht voor IEM
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Nederlands Bedrijfsrecht voor IEM
Leerdoelen Tijdens het tentamen wordt van de student verwacht dat hij/zij:
1. De verschillende rechtsgebieden kan benoemen en de onderlinge verschillen en overeenkomsten kan opsommen en daarnaast inzicht heeft in de verschillende rechtsbronnen.
2. De student moet het Nederlandse systeem van rechtsbescherming tegen overheidsbesluiten kunnen uitleggen en deze kennis, in combinatie met het voorgaande, kunnen gebruiken om beslissingen te nemen t.a.v. het wel of niet starten van een procedure tegen de overheid.
3. De voorwaarden kan aangeven die de wet stelt om een rechtsgeldige overeenkomst aan te gaan, welke rol algemene voorwaarden in dit geheel spelen en welke mogelijkheden de wet een schuldenaar geeft wanneer een overeenkomst niet naar behoren wordt nagekomen.
4. Een overzicht kan geven van de verschillende beschikkings- genots- en zekerheidsrechten en daarbij de diverse beperkingen van het eigendomsrecht, de overdracht van goederen en de wijze van derdenbescherming kunnen toepassen en herkennen in de praktijk.
5. De verschillende intellectuele eigendomsrechten (IER) kan onderscheiden en de procedures die tot vestiging leiden, kan hanteren.
6. De begrippen onderneming en bedrijf in zijn onderlinge samenhang kan uitleggen; de niet-rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingsvormen kan onderscheiden van die met rechtspersoonlijkheid en een keuze kunnen verantwoorden.
7. Met behulp van het wetboek de bevoegdheden en aansprakelijkheden van de diverse participanten bij de verschillende ondernemingsvormen in onderling verband kunnen brengen.
8. De hoofdlijnen kent van de strafrechtelijke aspecten waarmee ondernemingen kunnen worden geconfronteerd, mede gebaseerd op de vigerende wetteksten.
9. De kenmerken van een arbeidsovereenkomst kan benoemen, welke eisen de wet stelt aan de totstandkoming van een rechtsgeldige arbeidsovereenkomsten en inzicht heeft in de verschillende vormen van arbeidsrelaties.
10. De grondbeginselen van het ontslagrecht kunnen verklaren en in verschillende praktijksituaties de juiste procedure kunnen toepassen.
Omschrijving Het vak “Bedrijfsrecht voor IEM” maakt deel uit van de verplichte leerstof in het curriculum van Industrial Enginering & Management en wordt zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Het feit dat het vak onderdeel uitmaakt van het genoemde curriculum moet worden bezien tegen de achtergrond van de wijze waarop deze studie wordt aangeboden. Uitgangspunt vormt de gedachte dat IEM er ook op gericht is om studenten inzichten en vaardigheden te laten verwerven die noodzakelijk zijn voor het ontwerpen, beheersen en veranderen van organisaties. Daarnaast is de studie ook beroeps- en praktijkgericht, dat wil zeggen dat men de in de praktijk voorkomende organisatorische problemen centraal plaatst. Middels de toepassing van wetenschappelijke kennis, methoden en technieken moet de student dan zo ver worden gebracht dat hij in staat is deze problemen op te lossen. Voor de studenten geldt dat zij er zich terdege bewust moet zijn van het feit dat de relatie tussen technologie, organisatie en management voor een belangrijk deel wordt beheerst door allerlei juridische (on)mogelijkheden.
Om organisaties succesvol te kunnen ontwerpen, te beheersen en zo nodig te veranderen moet men, naast allerlei andere kennisbronnen, ook beschikken over een hoeveelheid juridische kennis. Ook bij het oplossen van technische problemen moet rekening worden gehouden met de juridische randvoorwaarden die het probleem omgeven. Zou men deze aspecten buiten beschouwing laten dan kan dit op termijn de organisatie in ernstige problemen brengen. Een belangrijkhulpmiddel bij het bereiken van oplossingen vormt daarbij het wetboek. Tijdens werkcolleges worden studenten in staat gesteld om onder begeleiding van een docent te oefenen in het gebruik van dit instrument. Ook bij de toetsing mogen studenten van een wetboek gebruik maken.
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Werkcollege (T)
(Totaal aantal uren hoorcollege: 16 uur, werkcollege: 10 uur, zelfstudie: 114 uur)
Toetsvorm Schriftelijk tentamen (WE)
(Digitaal tentamen met open vragen. Tijdens het tentamen mogen de studenten gebruik maken van het wetboek.)
Vaksoort bachelor
Coördinator mr. dr. W.M.H. Grooten
Docent(en) mr. dr. W.M.H. Grooten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader met artikelen. De titels, auteur(s) en vindplaats wordt via Nestor bekend gemaakt. Van studenten wordt verwacht dat zij mbv digitale zoeksystemen zelf deze artikelen verzamelen.
Kluwer Collegebundel 2016/2017
Introductie in het Bedrijfsrecht Mr.dr. W. Grooten meest recente druk ca. €  65,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het digitaal tentamen bestaat uit 40 MC-vragen en 2 open vragen. Bij het onderdeel met MC-vragen scoort de student voor elk goed antwoord 1 punt. Van de maximaal 40 te behalen punten moet de student 25 punten (cesuur) halen voor een 5.5, hierbij is rekening gehouden met de zogenaamde gokkans. Met de beantwoording van de open vragen kan de student (per vraag) maximaal 10 punten scoren, afhankelijk van de kwaliteit van het geschreven antwoord. Van de maximaal 20 te behalen punten moet de student 11 punten (cesuur) halen voor een 5.5. De bijbehorende formule voor de score voor de MC-vragen respectievelijk de open vragen is: 5.5 + (behaalde punten – cesuur) / (totaal punten – cesuur) * 4.5.

Met betrekking tot de bepaling van het eindcijfer geldt dat de score t.a.v. MC-vragen voor 75% het eindcijfer bepaalt. De open vragen tellen voor 25% mee. Voor geen van de twee genoemde onderdelen geldt dat er een minimumscore moet worden behaald.
Tijdens het tentamen mogen de studenten gebruik maken van een wettekstenbundel. De vragen zijn gemaakt op basis van de editie 2016-2017.

Please note: a student cannot switch between the English and Dutch law programme once a choice has been made.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Industrial Engineering and Management 2 semester I a Option B