Pharmacology Practical

Dit is een conceptversie. De vakomschrijving kan nog wijzigen, bekijk deze pagina op een later moment nog eens.

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2022/23
Vakcode WBFA019-05
Vaknaam Pharmacology Practical
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Pharmacology Practical
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
1. de (patho)fysiologische beïnvloeding van interne organen en spieren (ileum, trachea, aorta, vas deferens, hart, skeletspier, bloedcirculatie) door het somatische en autonome zenuwstelsel beschrijven.
2. de werking van receptoren en de hieraan gekoppelde signaaloverdracht verklaren.
3. verklaren hoe geneesmiddelen receptorfuncties kunnen beïnvloeden.
4. farmacologische methoden en technieken gebruiken om de specifieke werking van geneesmiddelen vast te stellen.
5. het werkings- en bijwerkingsprofiel van een geneesmiddel analyseren aan de hand van de receptorselectiviteit van het geneesmiddel.
6. onderzoeksresultaten evalueren in een wetenschappelijk verslag.
Omschrijving Kennismaking met farmacologische methoden en technieken tot vaststelling van de werking van geneesmiddelen in het lichaam. Getracht wordt, d.m.v. door de studenten zelf geïnitieerde onderzoeksprotocollen, het werkingsprofiel van 3 onbekende farmaca te achterhalen aan de hand van farmacologische referentiestoffen en gebruikmakend van verschillende farmacologische opstellingen.

Onbekende geneesmiddelen worden in vergelijking met bekende agonisten en antagonisten functioneel op receptorniveau gekarakteriseerd d.m.v. contractie-experimenten aan geïsoleerde gladdespier- (ileum, trachea, aorta, vas deferens) en hartspier (atrium)-preparaten en interactieve computer simulaties van effecten op bloeddruk en hartritme, skeletspierfunctie en casuïstiek.
Aan het eind van het practicum worden de verkregen resultaten in samenhang gepresenteerd en wordt de opheldering van de onbekende stoffen bediscussieerd.
Uren per week
Onderwijsvorm Practisch werk (PRC), Werkcollege (T)
(Practicum: 116 uur (aanwezigheid verplicht) + 7 verslagdagen; werkcolleges: 6 uur (aanwezigheid verplicht))
Toetsvorm Mondeling tentamen (OR), Verslag (R)
(De practicumbeoordeling bestaat uit de voor- en nabesprekingen, groepsverslagen en een individueel verslag. Zie OPMERKINGEN voor de berekening van het eindcijfer.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. H.A. Baarsma
Docent(en) dr. H.A. Baarsma ,ing. A.B. Zuidhof
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Practicumhandleiding
Websites with link to software for computer practical
Pharmacology (Edition 9) Rang & Dale
Extra literature per experiment via Nestor
Hand-outs course unit Receptor pharmacologie
Entreevoorwaarden Students must have passed The Cell, a practical approach, Physiology and Pharmacology, Human Physiology and Receptor Pharmacology.
Opmerkingen Het practicumcijfer wordt als volgt berekend: het gemiddelde van de voor- en nabesprekingen tellen voor 35% mee, het gemiddelde van de groepsverslagen voor 30% en het individuele verslag voor 35%. Het cijfer voor het individuele verslag moet voldoende zijn, 5.5 of hoger. De werkhouding dient ter afronding van het practicumcijfer.

Dit vak had vorig jaar vakcode WLFB0705
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Farmacie  (Minor Pharmacy) 3 semester I verplicht