Minorstage 2 Leraar Frans

Faculteit Lerarenopleiding
Jaar 2017/18
Vakcode ULOB0310FA
Vaknaam Minorstage 2 Leraar Frans
Niveau(s) facultaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 10
Rooster Drie werkdagen per week, planning in overleg met stageschool. Niet op woensdag (gereserveerd voor instituutsactiviteiten)

Uitgebreide vaknaam Beroepskwalificerende stage in de onderbouw van het VO
Leerdoelen De student kan binnen het onderwijs aan de onderbouw van het HAVO/VWO, alsmede binnen het VMBO-tl:

1.een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand brengen;
2.voor groepen en voor individuele leerlingen een veilige leeromgeving creëren;
3.voor groepen en voor individuele leerlingen een krachtige leeromgeving inrichten waarin leerlingen zich op een goede manier leerinhouden van zijn vakgebied eigen maken;
4.in groepen en in andere contacten met leerlingen een overzichtelijk, ordelijk en taakgericht leef- en werkklimaat tot stand brengen;
5.relevante informatie uitwisselen met collega’s in de school en uitkomsten daarvan benutten;
6.relevante informatie uitwisselen met verzorgers van leerlingen buiten school;
7.eigen opvattingen over het leraarschap en de eigen bekwaamheden als leraar expliciteren, kritisch analyseren en verder ontwikkelen.
Omschrijving Tijdens de beroepskwalificerende stage wordt de student op de school in staat gesteld te werken aan de doelstelling zoals hierboven omschreven. Dit betekent onder meer dat de student in staat wordt gesteld om een substantiële hoeveelheid lessen zelfstandig voor te bereiden en te verzorgen. Daarnaast krijgt de student de gelegenheid om mee te draaien in de schoolorganisatie.
Stage 2 wordt ondersteund door intervisieactiviteiten op de school. Vanuit het instituut wordt de stage ondersteund met werkcolleges en opdrachten.

De student die slaagt voor alle vier de examenonderdelen van de educatieve minor en die daarnaast de bachelorstudie met goed gevolg afrondt, verwerft daarmee een lesbevoegdheid voor de onderbouw van het HAVO/VWO en voor het VMBO-tl
Uren per week variabel
Onderwijsvorm Intervisie, Opdrachten, Stage
Toetsvorm
(bekwaamheidsdossier, eindgesprek)
Vaksoort Educatieve Minor
Co├Ârdinator diverse docenten
Docent(en) M. Rabbah
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de Educatieve Minor
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Educatieve Minor - semester I b verplicht