Praktische Theologie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THQ-PTH
Vaknaam Praktische Theologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Praktische Theologie
Leerdoelen Een eerste academische kennismaking met het vak praktische theologie en haar belangrijkste concepten en methoden.
  • Oefenen in het maken van analytische samenvattingen (KAVV’s). Deze ontwikkelen het vermogen van studenten om teksten te analyseren doordat zij zich bewust worden van het wat, hoe, wie en waarom van deze teksten.
  • Maken van een empirische en theoretische analyse van enkele kerkelijke en pastorale gebruiken.
Omschrijving PThU college. Inleiding in de empirische methoden en de inhoud van de praktische theologie: empirische observatie en theoretische interpretatie van pastorale, homiletische, congregationele en spirituele gebruiken in lokale kerken en op publieke plaatsen.
Specifieke inhoud: In deze inleidende collegereeks in de praktische theologie maken studenten kennis met de kern van praktische theologie: het observeren en theoretisch interpreteren van pastorale, homiletische, congregationele en spirituele gebruiken in lokale kerken en op publieke plaatsen.

De studenten maken kennis met de methodologische inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor empirisch onderzoek. Daarbij horen interviewtechnieken, het coderen van transcripten van interviews en theoretische analyse.

De leesstof en onderzoeksopdrachten zijn gericht op de waarden en betekenissen die mensen toekennen aan de pastorale, homiletische, congregationele en spirituele gebruiken binnen een kerkelijke en pastorale omgeving. Het gaat hier primair om de perspectieven van de ontvangers.

De studenten observeren de pastorale praktijk in detentiecentra, jeugdspiritualiteit in specifieke kerkelijke omgevingen, preken over hoop en de inzet van gezag en macht bij het leiden van een congregatie.

De structuur van de observatie-opdrachten is gebaseerd op de twee perspectieven zoals uitgewerkt door Richard Osmer in zijn boek Practical Theology - An Introduction: het descriptief-empirisch en het interpretatief perspectief.
Uren per week 6
Onderwijsvorm werkcollege met aanwezigheidsplicht
(Vier bijeenkomsten worden gewijd aan kwesties als de maatschappelijke en religieuze context van kerkelijke en pastorale gebruiken, opvattingen over en methoden van de praktische theologie. Acht bijeenkomsten staan in het teken van de vier praktijkvelden, met afwisselend theorie en observatie.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (50%)
(Testing consists of 1) two KAVV reports that provide a core citation (“Kerncitaat”), summarize the argumentation (“Argumentatie”), establish a (intra- or inter-textual) connection (“Verband”), and pose a question (“Vraag”) concerning the weekly material (10% 2) four observation assignments, each 500 words (40%). 3) written exam (50%).)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. H.P. de Roest
Docent(en) prof. dr. H.P. de Roest , wordt nader bekendgemaakt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Praktische Theologie. Verkenningen aan de grens. Lannoo 2015 Annemie Dillen & Stefan G√§rtner 978 94 014 2638 1 €  29,99
Reader, met hoofdstuk uit Osmer, Practical Theology: An Introduction. Daarnaast 4 artikelen. Verschillende auteurs ca. €  8,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
  • De collegereeks bestaat uit 14 bijeenkomsten van drie uur elk, over een periode van zeven weken, dus twee bijeenkomsten per week op twee verschillende dagen. De twee bijeenkomsten per week bestaan uit 1) één uur voor het bespreken van de KAVV’s van twee studenten, waarbij afwisselend een van beide docenten aanwezig is en 2) twee uur waarin beide docenten aanwezig zijn.
  • Voor dit college geldt een aanwezigheidsverplichting conform de Onderwijs- en Examenregeling.
  • In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 1 semester II a verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 1 semester II a verplicht