Interculturele Theologie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THQ-ITH
Vaknaam Interculturele Theologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Interculturele Theologie: Contextueel theologiseren met de wereldkerk
Leerdoelen Na succesvolle afronding van dit vak kan de student:
  • de belangrijkste stromingen binnen de interculturele theologie benoemen, uitleggen en vergelijken;
  • de belangrijkste dimensies, begrippen en methoden van interculturele theologie beschrijven en identificeren;
  • in de theologische reflectie op specifieke theologische vragen en thema's de verschillende dimensies, begrippen en methoden van interculturele theologie demonstreren en bekritiseren;
  • een eigen positie in het spanningsveld tussen universaliteit en particulariteit van het christelijk geloof beargumenteren;
  • de (aard van de) relatie tussen de eigen geloofspositie en die van de confessionele en cultureel(-religieuze) 'ander' beargumenteren.
Omschrijving Interculturele Theologie maakt het interculturele gesprek tussen verschillende theologische perspectieven en verschillende geloofspraxes vruchtbaar (1) voor het verstaan van God en de wereld zoals deze in relatie tot God bestaat en (2) voor de reflectie op de betekenis van dit geloof voor het leven in specifieke culturele en sociale contexten. Interculturele Theologie reflecteert daarbij op de betekenis van spanning tussen de universaliteit en de particulariteit van het christelijk geloof. Zij ontwikkelt perspectieven op en strategieën voor de ontmoeting van verschillende culturele expressies van het christelijk geloof en van verschillende religies. Ze slaat bruggen tussen het globale en het lokale in het theologische discours. In deze cursus wordt de student geconfronteerd met de interculturele en interconfessionele dimensie van de theologie binnen de wereldwijde christelijke geloofsgemeenschap (interculturele theologie in engere zin), de interreligieuze dimensie (theologia religionum) van de interculturele theologie en met de missionaire taak van ontmoeting en getuigenis (de missiologie). De rode draad is de ontmoeting met de cultureel en religieuze “ander” en de vraag wat dit betekent voor het verstaan van de eigen christelijke identiteit en de theologie.
Recente bijdragen van de docenten aan het debat over de aard van de interculturele theologie zullen in het onderwijs worden meegenomen. De bredere principes en perspectieven worden geïllustreerd met casestudies uit recent onderzoek naar de betekenis van pentecostale theologie, naar visies op geloof en wetenschap en naar het debat over Nederlandse identiteit in relatie tot de multiculturele en multireligieuze samenleving en het koloniale verleden.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(2 x 3 uur per week)
Toetsvorm essay
(Essay (30%) waarin met name het eerste en de laatste twee leerdoelen worden getoetst, schriftelijk tentamen (60%) waarin alle leerdoelen worden getoetst , presentatie (10%) toetst het tweede en het derde leerdoel)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. L.A. Werkman
Docent(en) prof. dr. B. van den Toren ,dr. L.A. Werkman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Capita Selecta
Entreevoorwaarden Dogmatiek
Opmerkingen In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 3 semester I b verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 3 semester I b verplicht