Historische Theologie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THQ-HTH
Vaknaam Historische Theologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Historische Theologie
Leerdoelen Na afronding van dit vak kan de student
  • de eigen aard en de functie van de discipline Historische Theologie in het geheel van de theologische encyclopedie benoemen en uitleggen,
  • de centrale kenmerken en motieven van de reformatorische theologie weergeven, demonstreren en vergelijken, tegen de achtergrond van de kennis van ontstaan en verloop van de Reformaties in Europa en in Nederland,
  • aantonen, samenvatten en interpreteren, hoe de motieven van de Reformaties (in het bijzonder in haar lutherse en gereformeerde vertakkingen) hebben doorgewerkt in de perioden volgend op de Reformaties.
Omschrijving In de beoefening van de Historische Theologie gaat het erom zowel kennis en inzicht te verwerven in de contexten en de problematiek waarin theologische ontwerpen uit het verleden zijn ingebed als op grond van dat inzicht de stemmen uit het verleden op verantwoorde wijze te laten meeklinken in de hedendaagse theologische bezinning.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege
(Het onderwijs bestaat uit gezamenlijke tekstlezing, opdrachten en presentaties.)
Toetsvorm paper/presentation and/or written examination
(Tot paper bewerkte presentatie: 40%; schriftelijk tentamen 60 %.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. L.A. Werkman
Docent(en) G.J. van Klinken ,dr. L.A. Werkman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis Herman J. Selderhuis (red.) 9789043517096 €  82,00
Overige literatuur wordt later bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden Dit vak is toegankelijk voor studenten die de vakken 'Theologie: Concepten en Methoden', 'Christianity from Reformation until the Present' en 'Dogmatiek' hebben gevolgd.
Opmerkingen Wie de cursus Dogmatiek 2 uit de 'oude' bacheloropleiding Theologie (5 ects) nog moet afleggen, kan volstaan met een verkort programma.

In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Theologie met Grieks en PTHU-traject 3 semester I a verplicht
Bachelor Theologie met PTHU-traject 3 semester I a verplicht