Perspectieven op werk

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THM-POW5
Vaknaam Perspectieven op werk
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Perspectieven op werk
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus kunnen studenten
  • kritisch reflecteren op de manier waarop betaald, laag betaald en onbetaald werk georganiseerd en gewaardeerd zijn in de maatschappij
  • de manier waarop werk maatschappelijk georganiseerd is contextualiseren in relatie tot bredere maatschappelijke en culturele ontwikkelingen
  • een aantal van de belangrijke invloeden van religieuze tradities benoemen op hoe werk geconceptualiseerd, georganiseerd en als min of meer betekenisvol ervaren wordt
  • belangrijk filosofische perspectieven op werk samenvatten en hierop reflecteren
  • discursieve of inhoudsanalyse van sociale media toepassen en kritisch reflecteren op de implicaties
Omschrijving Deze cursus is bedoeld om studenten de oriënteren op de manier waarop werk georganiseerd en geconceptualiseerd is in verschillende perioden en plaatsen. Voordat vragen rondom werk en existentiële doelen worden besproken, is het belangrijk om meer helderheid te krijgen over fundamentele vragen rondom de historische en culturele variaties in de betekenis die gegeven wordt aan werk.

Door een verkenning van sociologische, historische en filosofische perspectieven zullen we vragen onderzoeken als: Wat is werk? Wanneer wordt iets werk genoemd en hoe wordt werk onderscheiden van andere activiteiten? Hoe en waarom wordt betaald werk onderscheiden van onbetaald werk? Moet werk zinvol zijn en waarom, onder welke omstandigheden wordt werk zinvol geacht? We bespreken romantische en rationalistische houdingen tegenover werk, Graebers kritiek op 'bullshit jobs', en sociologische theorieën over hoe werk veranderd is door industrialisatie (bijv. de theorie over vervreemding van Marx) tot de huidige tijd waar het lijkt of er een splitsing plaatsvind in de arbeidsmarkt, met toenemende onzekerheid en gebrek aan werk aan de ene kant en zeer specialistische en overwerkte professionals aan de andere kant. In deze cursus zullen we ook een aantal belangrijke filosofische en theologische perspectieven op werk verkennen, en huidige invloeden van religieuze bewegingen op hoe werk (her)gedefinieerd wordt.

In de eindopdracht van deze cursus zullen studenten een klein onderzoeksproject uitvoeren over sociale media in relatie tot werk. Daarbij wordt de inhoud geanalyseerd om te begrijpen hoe betekenis en doel geconceptualiseerd worden en hoe thema's van religieuze en filosofische perspectieven terugkomen in deze kanalen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege, lectures and seminars
Toetsvorm deeltoets(en), eindpaper, exam, final paper, presentatie(s), presentation(s)
Vaksoort master
Coördinator dr. K.E. Knibbe
Docent(en) G. Andrejc, PhD. ,dr. K.E. Knibbe
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Programme Werk en Zingeving 1 semester I a verplicht