Professionele Ethiek

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2021/22
Vakcode THB3-GVPE
Vaknaam Professionele Ethiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Professionele Ethiek
Leerdoelen Zie de handleiding op nestor.
naast de colleges professionele ethiek (5 ects) worden bij dit college schrijfvaardigheden aangeboden (2,5 ECTS.

Bij dit college leert de student zich te verhouden tot de volgende kernvragen en thema's:
Wat is professionele ethiek op Micro, Meso, en Macro niveau?
In hoeverre zijn ethische theorieën toepasbaar voor de medisch-ethische praktijk?
Wat is ‘erkenning’ en welke rol kan erkenning spelen in de professionalisering van geestelijk verzorgers en andere professionals?
Wat zijn ‘zorgverantwoordelijkheden van’ geestelijk verzorgers / professionals?
Zorgrelatie, rolverantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid.
Moreel beraad en de rol van de geestelijk verzorger / professional.
Veranderende zorgcontext, over marktwerking in de zorg.

tevens leert de student academische schrijfvaardigheden toe te passen in het eindpaper
Omschrijving Bij dit college leert de student zich te verhouden tot de volgende kernvragen en thema's:
Wat is professionele ethiek op Micro, Meso, en Macro niveau?
In hoeverre zijn ethische theorieën toepasbaar voor de medisch-ethische praktijk?
Wat is ‘erkenning’ en welke rol kan erkenning spelen in de professionalisering van geestelijk verzorgers en andere professionals?
Wat zijn ‘zorgverantwoordelijkheden van’ geestelijk verzorgers / professionals?
Zorgrelatie, rolverantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid.
Moreel beraad en de rol van de geestelijk verzorger / professional.
Veranderende zorgcontext, over marktwerking in de zorg.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege, opdracht(en), presentatie(s)
Toetsvorm
(opdrachten, presentaties en paper. voor normering: zie nestor)
Vaksoort
Coördinator dr. A. Visser-Nieraeth
Docent(en) S. Kremer ,drs. R.W.H. Ohlsen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literature will be announced later.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vakcode voor studenten Filosofie (onderdeel Professionele Ethiek): THBFB3PE5. Filosofiestudenten hoeven het onderdeel schrijfvaardigheden niet te volgen.

In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 3 semester I keuze
Minor GV 3 semester I verplicht
PreMa GV (dlt) 2 semester I verplicht
PreMa GV (vlt) 1 semester I verplicht