Professionele Ethiek

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB3-GVPE
Vaknaam Professionele Ethiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Professionele Ethiek
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus kan de student:
  • Beschrijven wat professionele ethiek is op micro, meso en macro niveau.
  • Beschrijven welke veranderingen er zich voordoen in de zorgcontext, waaronder marktwerking.
  • Uitleggen wat de rol van de geestelijk verzorger/zorgverlener is in moreel beraad.
  • Reflecteren op de toepasbaarheid van ethische theorieën op de medisch-ethische praktijk.
  • Reflecteren op de rol van erkenning in de professionalisering van geestelijk verzorgers en andere professionals.
  • Reflecteren op de zorgverantwoordelijkheid van geestelijk verzorgers/zorgverleners.
  • Reflecteren op de betekenis van zorgrelaties, rolverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid in de beroepsuitoefening.
  • Een kort en bondig referaat houden over een zelfgekozen onderwerp
  • Academische schrijfvaardigheden
Omschrijving In deze module staat de verbinding tussen de theorie van professionele ethiek en de beroepspraktijk van de geestelijke verzorging centraal. Professionele ethiek betreft de morele besluitvorming in beroepsuitoefening en organisaties. We onderzoeken de diverse dimensies hiervan en leren een beargumenteerd oordeel hierover te geven.

Voor premaster studenten geestelijke verzorging bestaat deze cursus naast professionele ethiek (5 ECTS) ook uit schrijfvaardigheden (2,5 ECTS).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoor-/werkcollege, opdracht(en), presentatie(s)
Toetsvorm
(opdrachten (10%), presentaties (25%) en paper (65%).)
Vaksoort
Coördinator dr. A. Visser-Nieraeth
Docent(en) drs. C.M.E. Bellers ,drs. R.W.H. Ohlsen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literature will be announced later.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Vakcode voor studenten Filosofie (onderdeel Professionele Ethiek): THBFB3PE5. Filosofiestudenten hoeven het onderdeel schrijfvaardigheden niet te volgen.

In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Filosofie 3 semester I keuze
Minor GV 3 semester I verplicht
Premaster GV (dlt) 2 semester I verplicht
Premaster GV (vlt) 1 semester I verplicht