The Afterlife of Bibl. Texts and Figures

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB3-ABTF
Vaknaam The Afterlife of Bibl. Texts and Figures
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam The Afterlife of Biblical Texts and Figure
Leerdoelen Na succesvolle afronding van deze cursus, heeft de student
  • Een vaardigheid in het opzetten van een onderzoek naar de manier waarop in een bepaalde joodse, christelijke, of islamitische traditie omgegaan wordt met Bijbelse gegevens.
  • Inzicht in het hoe en waarom van verschillende interpretaties van een gegeven Bijbelse tekst, en de vaardigheid dit hermeneutische inzicht toe te passen op andere interpretaties.
  • Inzicht in de theoretische achtergrond van receptiegeschiedenis
Omschrijving Deze module richt zich op de receptiegeschiedenis van de Bijbel in het vroege jodendom, het vroege christendom en de vroege islam. Er wordt aandacht besteed aan de studie van de manier waarop de Bijbelse verhalen en concepten werden geïnterpreteerd in veranderende historische en socioculturele contexten.

Het bestuderen van de receptie van de Bijbelse is complex. Want wat we de Bijbel noemen, is een bibliotheek van heel verschillende teksten, gecomponeerd in de loop van de eeuwen, en de verschillende auteurs wisten niet dat ze 'de Bijbel' aan het schrijven waren. Deze historische realiteit schept allereerst de mogelijkheid dat 'de receptie' van vroege Bijbelse teksten al begon in de latere boeken van de Bijbel zelf, met hun hergebruik en interpretatie van eerdere boeken die al als gezaghebbend werden beschouwd. Ten tweede moeten we ons afvragen wie (of welke groepen) deze teksten voor het eerst als een samenhangende Bijbel of als heilige bijbel hebben geschreven? Wanneer en waarom deden ze dit? Ten derde, de centrale vraag is hoe je de veelheid van mogelijke en gerealiseerde betekenissen van een gegeven tekst kunt accepteren, terwijl je toch het vermogen ontwikkelt om kritische oordelen te vormen bij de interpretatie van Bijbelse teksten. Tot slot, in welke mate waren verschillende joodse, christelijke en islamitische groepen het eens over de inhoud en autoriteit van schriftteksten?

Deze fundamentele vragen ontstaan wanneer we onderzoeken hoe joden, christenen en moslims Bijbelse tradities hebben geïnterpreteerd.
Uren per week 4
Onderwijsvorm seminar
Toetsvorm paper/presentation, paper/presentation and/or written examination
(diverse toetsvormen (essayvragen; presentaties over gelezen literatuur; boekrecensies; reflectieverslag))
Vaksoort bachelor
Coördinator A.F. Bakker, PhD.
Docent(en) A.F. Bakker, PhD. , K.A. Fowler, MA. PhD. ,Prof. Dr. F.L. Roig Lanzillotta , wordt nader bekendgemaakt
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literature will be announced later.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen In geval van noodsituaties of overmacht, zoals een maatschappelijke lockdown, moeten er mogelijk wijzigingen worden aangebracht in de lesroosters, toetsing en beoordeling. De docent zal je zo snel mogelijk informeren over deze wijzigingen, mocht een dergelijke situatie zich voordoen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Origins of Religion (TH) 3 semester II b verplicht