Het heilige beeld

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Jaar 2022/23
Vakcode THB2-TSI
Vaknaam Het heilige beeld
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 7.5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Het heilige beeld
Leerdoelen Na het afronden van dit vak kan de student:
a. articuleren wat er op het spel staat in de visuele representatie van het goddelijke in verschillende religieuze tradities.
b. blijk geven van kennis van belangrijke stappen in het gebruik van beeldende kunst in het vroege en middeleeuwse christendom en in het jodendom
c. beschrijf verschillende functies en gebruiken van kunst in religie
d. theoretische benaderingen in specifieke gevallen toepassen, in het bijzonder met betrekking tot visualisatie van het goddelijke en de functie en gebruik van religieuze kunst.
e. lokaliseren en gebruik maken van wetenschappelijke literatuur op het gebied van religie en kunst, en verwijsen ernaar volgens de formele regels van citatie;
f. samenwerken met een onderzoeksgroep van medestudenten
g. bevindingen in mondeling, schriftelijk en digitaal formaat duidelijk comuniceren.
Omschrijving Wat maakt een kunstwerk "religieus"? Hoe "werkt" religieuze kunst?

Deze module laat de studenten kennismaken met de studie van beeldende kunst in de religieuze geschiedenis en praktijk door de lens van iconografie, functie, en gebruik. De studenten zullen zowel de religieuze onderwerpen van afbeeldingen leren identificeren en analyseren, als de verschillende en soms met elkaar wedijverende beoogde functies van een breed scala van religieuze beeldende kunst in verschillende godsdiensten en tijdsperioden. De voorbeelden komen hoofdzakelijk uit het Oude Nabije Oosten en het laat-antieke en middeleeuwse Westerse Christendom, maar er worden gespecialiseerde colleges gegeven over aspecten van Islamitische visuele culturen, en kunst uit het Meso-Amerikaanse gebied zowel voor als na de Spaanse kolonisatie.

Na een inleiding over de theoretische en methodologische kwesties die bij de analyse van het onderwerp een rol spelen, wordt de module georganiseerd rond de thema's: de mogelijkheid om het goddelijke te visualiseren, aniconisme en iconoclasme; cultisch gebruik van beelden in verschillende culturele contexten; devotioneel gebruik van beelden; beelden en de interpretatie van heilige geschriften; religieuze beelden en politieke macht; en musealisering van sacrale kunst.

Hoewel het niet de bedoeling is een uitgebreide geschiedenis van religieuze kunst te geven, noch om alle hedendaagse benaderingen van religie en kunst te introduceren, stelt deze cursus de student in staat om op een transdisciplinaire manier gemeenschappelijke en contrasterende religieuze gebruiken van beeldende kunst te identificeren, en om deze benaderingen specifieke werken toe te passen.

De studenten krijgen de gelegenheid om aan zelfgekozen werken te werken en met medestudenten samen te werken bij de opbouw van een thematische on-linetentoonstelling.
Uren per week 5
Onderwijsvorm lectures
(Groepsproject met individuele en groepscomponenten.)
Toetsvorm paper/presentation and/or written examination
(Presentations; Written Assignments; Digital Exhibit; Final Examination)
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A.J.M. Irving
Docent(en) dr. M. Colominas Aparicio , K.A. Fowler, MA. PhD. ,Dr. A.J.M. Irving
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Required and recommended readings will be available on reserve shelves in UB or by ebook/PDF
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Student workload (210 hours) is distributed as follows: lectures: 35 hours
field trips: 7 hours
reading in preparation for lectures: 70
preparation for written and oral assignments: 98 hours

Compulsory attendance in accordance with the Teaching & Examination Regulations applies to this module.

“In the event of emergency situations and force majeur, such as societal lockdown, changes may need to be made to class schedules and assessment. Your lecturer will inform you of these changes as soon as possible, should such a situation arise.”
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Bachelor Religious Studies 2 semester I b verplicht
Bachelor Theologie 2 semester I b keuzegroep
Bachelor Theologie met PTHU-traject 2 semester I b keuzegroep
Exchange programme: bachelormodules 1 semester I b keuze