Onderzoekspracticum 1

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode SOSCH006A3
Vaknaam Onderzoekspracticum 1
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 3
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoekspracticum 1
Leerdoelen Het doel van deze cursus is het oefenen van twee academische vaardigheden die onmisbaar zijn voor het volbrengen van een academische studie: schrijfvaardigheid (het opstellen van een goed gestructureerde, correct geschreven argumentatie met een wetenschappelijk stijl) en literatuurvaardigheden (het zoeken en verwerken van wetenschappelijke teksten en het correct ernaar verwijzen).
Na afloop van deze cursus zijn studenten in staat om een theoretisch betoog van academisch niveau te schrijven waarbij de literatuur op de juiste manier gebruik wordt (dat wil zeggen: op instrumentele wijze). Daarmee vormt deze cursus een voorbereiding op de cursus Onderzoekspracticum 2, waarin een vraagstelling theoretisch wordt uitgewerkt en wordt beantwoord met behulp van een empirisch onderzoek.
Omschrijving Het eindprodukt van deze cursus is een individueel geschreven essay van academisch niveau. Het onderwerp van het essay heeft betrekking op de verwerving en verdeling van geluk in de hedendaagse samenleving. Binnen dat onderwerp kies je zelf, na enige literatuurverkenning, een specifieker onderwerp waarin je je verder wilt verdiepen. Ondersteuning wordt geboden in de vorm van enkele hoorcolleges, werkcolleges en bibliotheekinstructies.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm werkstuk (individueel)
Vaksoort schakelprogramma
Coördinator dr. R.C. Smaniotto
Docent(en) dr. R.C. Smaniotto
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Schrijfvaardigheid deel 1: Het schrijven van een academische tekst. (verkrijgbaar via repro) ca. €  7,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Schakel sociologie 1 semester I verplicht