PMB: Klassieke Werken

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode SOMA23
Vaknaam PMB: Klassieke Werken
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam PMB: Klassieke Werken
Leerdoelen Na de cursus kan de student:
(1) verschillende theoretische benaderingen van democratie met elkaar contrasteren, analyseren en evalueren;
(2) wetenschappelijke werken kritisch lezen en bediscussiëren.
Omschrijving In deze cursus staan twee klassieke politiek-wetenschappelijke boeken en een klassiek artikel centraal. De rode draad in al deze werken is dat ze bestuderen hoe een democratisch politiek systeem zou moeten werken, en hoe het in de praktijk functioneert. De cursus start met een klassieker van Robert Dahl over modellen van democratie (1956), gevolgd door een bekend artikel over het ruimtelijke model van verkiezingen van Davis, Hinich en Ordeshook (1970). In het meer recente boek van Achen en Bartels (2016) wordt het empirisch onderzoek naar deze modellen samengevat en wordt gepleit voor een andere benadering van democratie, die bij nader inzien niet helemaal nieuw blijkt te zijn.
In de cursus worden deze drie werken gedurende zeven weken systematisch doorgenomen en besproken. Iedere week bestuderen de studenten de opgegeven delen van de literatuur voorafgaand aan het werkcollege. Tijdens het werkcollege wordt actieve participatie gevraagd.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
(Voor de werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Van studenten wordt verwacht dat zij actief aan de werkcolleges deelnemen.)
Toetsvorm deelname, essay
(Studenten schrijven een individueel essay over een onderwerp dat in tenminste twee van de besproken boeken aan de orde wordt gesteld. De onderwerpkeuze dient vooraf te zijn overeengekomen met de docent. Het essay moet in fasen worden ingeleverd, waarvoor bij aanvang van de cursus inleverdata worden bekend gemaakt.)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. C.W.A.M. Aarts
Docent(en) prof. dr. C.W.A.M. Aarts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A Preface to Democratic Theory. (1956) University of Chicago Press. 155 pp. Robert Dahl
An Expository Development of a Mathematical Model of the Electoral Process, in: American Political Science Review, 64(2), 426-448, (1970). O.A. Davis, M.J. Hinich, P.C. Ordeshook
Democracy for Realists. (2016) Princeton University Press. 408 pp. Christopher H. Achen & Larry M. Bartels
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track maatschappijleer 1 semester I a verplicht
Ma sociologie  (Ma sociologie (Politiek , maatschappij & Beleid)) 1 semester I a verplicht