Voortgezette Statistiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode SOBA323
Vaknaam Voortgezette Statistiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Voortgezette Statistiek
Leerdoelen Aan het eind van de cursus is de student in staat te beoordelen welke statistische analyse geschikt is voor een gegeven sociologische onderzoeksvraagstelling, en hierbij de aspecten van causaliteit en validiteit te betrekken. De student kent de principes van de betrouwbaarheid van meetinstrumenten. De student is vertrouwd met alle aspecten van het toetsen van een onderzoeksvraag op een dataset met behulp van (logistische) regressieanalyse. De student is bekend met de principes van geavanceerde regressiemodellen, zoals padanalyse, factoranalyse en multilevel-analyse.
Omschrijving Voortgezette Statistiek herhaalt en bouwt voort op de stof uit de eerstejaarsvakken statistiek, om direct toe te passen in het Bachelorwerkstuk. Een aantal uitbreidingen van het multipele (logistische) regressiemodel worden behandeld. Daarnaast wordt in de colleges en bijbehorende literatuur de relatie tussen statische analyse en modelkeuze enerzijds en beantwoording van een onderzoeksvraag anderzijds besproken, met aandacht voor causaliteit en validiteit.
In responsiecolleges en practicumbijeenkomsten worden SPSS-oefeningen en andere opdrachten uitgevoerd en besproken. De cursus wordt afgesloten met een praktische SPSS-opdracht en twee deeltentamens.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm computerpracticum, hoorcollege, responsiecollege
(12 uur hoorcollege, 12 uur responsiecollege en 4 uur practicum)
Toetsvorm deeltentamen, opdrachten
(Twee schriftelijks deeltentamens (essay) en opdrachten (individueel))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.M.E. Huisman
Docent(en) dr. J.M.E. Huisman ,Prof. Dr. M.A.J. van Duijn
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader Voortgezette Statistiek. van Duijn, M. en Huisman, M. ca. €  15,00
Statistical Methods for the Social Sciences, 4de ed. (2009) of 5de ed. (2018). Agresti, A. ca. €  65,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het boek is dezelfde als in de eerstejaarsvakken Statistiek 1 t/m 3.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba3 sociologie) 3 semester II verplicht