Beleid en onderzoek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode SOBA217
Vaknaam Beleid en onderzoek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Beleid en onderzoek
Leerdoelen Algemeen doel:
- Gevoel krijgen bij de context waarin beleidsonderzoek wordt uitgevoerd en doorwerkt in overheidsbeleid, alsmede het hierin leren opereren.


Dit is uitgewerkt in de volgende concretere doelstellingen

De succesvolle student kan:
- Verschillende rollen benoemen van waaruit beleidsonderzoek ten behoeve van overheidsbeleid wordt uitgevoerd;
- Een beschrijving geven van de bestuurlijke context (en daarbinnen aanwezige mechanismen) waarin beleidsonderzoek al dan niet doorwerkt.
- Factoren benoemen die de doorwerking van onderzoek in beleid belemmeren/versterken.
- De verschillen en overeenkomsten tussen beleidsonderzoek en puur wetenschappelijk onderzoek benoemen
- Onderbouwd en overtuigend aangeven welke implicaties uitkomsten van een onderzoek zouden kunnen/moeten hebben voor het beleid in een specifieke context en hierover kunnen debatteren.
- De uitkomsten van een beleidsonderzoek bondig presenteren aan belanghebbenden bij het onderzoek.
- Reflecteren op een ethisch dilemma ten aanzien van beleid en onderzoek en keuzes onderbouwen
Omschrijving Veel sociologen komen terecht in functies waarin zij te maken krijgen met beleidsonderzoek. Bijvoorbeeld als gebruiker, uitvoerder of opdrachtgever. Het doel van deze cursus is gevoel te ontwikkelen voor de context waarin beleidsonderzoek wordt uitgevoerd en al dan niet doorwerkt in beleid. We gaan in op verschillende vormen van beleidsonderzoek, de rollen van waaruit beleidsonderzoek wordt uitgevoerd, de toegevoegde waarde die beleidsonderzoek wel of niet heeft voor beleid en de bestuurlijke context (en daarbinnen aanwezige mechanismen) waarbinnen strategische keuzes worden gemaakt die al dan niet in lijn zijn met kennis uit onderzoek.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm deelname, presentatie, schriftelijk tentamen (essay), schriftelijke opdrachten, verslag
(ook mondelinge opdrachten)
Vaksoort bachelor
Coördinator drs. T.G. van der Zee
Docent(en) drs. T.G. van der Zee
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen en onderzoeks- en beleidsrapporten
Beleidsonderzoek in Nederland
Van Gorcum. 2005
Hoensel, P.A.M. van, F. Leeuw en J.W.M. Mevissen (red)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba sociologie  (Ba2 sociologie) 2 semester II b verplicht