Strafrecht 1

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGPSR00110
Vaknaam Strafrecht 1
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (blok 4)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Strafrecht 1
Leerdoelen In dit vak zal een aantal centrale leerstukken van materieel en formeel strafrecht worden behandeld. Het materiële strafrecht beschrijft welke gedragingen strafbaar zijn en bepaalt welke sancties kunnen worden opgelegd; het formele strafrecht is het procesrechtelijke deel van het strafrecht. Hoewel het strafrecht van oudsher in deze twee delen is opgesplitst, is een zinvolle bestudering van het ene deel alleen mogelijk als daarbij de centrale beginselen van het andere deel worden betrokken. Beide delen zullen dan ook min of meer geïntegreerd worden behandeld.
Wat betreft de leerdoelen staan (basis)kennis van, en (basis)inzicht in de behandelde leerstukken voorop. Maar daarnaast dienen de studenten aan het eind van het traject te beschikken over bepaalde vaardigheden, zoals het toepassen van de theorie op de praktijk. Daartoe dienen ze op een gestructureerde wijze juridische vraagstukken te kunnen oplossen en op een heldere wijze te kunnen verwoorden en te beargumenteren hoe ze tot de oplossing zijn gekomen. In dat verband worden ze geacht in staat te zijn de vraagstelling of de casus te analyseren en uiteen te rafelen in juridisch relevante (sub)vragen, het daarop betrekking hebbende relevante recht te kunnen inventariseren en te selecteren, en de daarin besloten liggende criteria en voorwaarden toe te passen op de vraagstelling of de casus.
Omschrijving Centraal staat de bestudering van de volgende onderwerpen:
- de structuur van het strafbare feit
- de opbouw van de delictsomschrijving
- de leerstukken wederrechtelijkheid, opzet, culpa en causaliteit
- geschreven en ongeschreven strafuitsluitingsgronden
- vervolgingsbeslissingen (en in dat verband o.a.: de OM-afdoening, de art. 12 procedure)
- de dagvaarding en tenlastelegging
- het model van de behandeling ter terechtzitting
- de beraadslaging in raadkamer
- de inhoud van het vonnis
- sanctiesoorten (en in dat verband ook de samenloopregeling).
- de rechten de de positie van het slachtoffer in het strafproces.
Rond deze kern is ter verbreding van het vak een beperkt aantal andere onderwerpen gegroepeerd, waaraan op elementair niveau aandacht wordt besteed onder meer:
- strafrechtstheorieën
- het arsenaal van straffen en strafrechtelijke maatregelen
- de vervolgingstaak van het openbaar ministerie.

In het onderwijs ligt het accent op het verwerven van kennis van, en inzicht in de behandelde leerstukken en op het aanleren van vaardigheid in het zelfstandig analyseren en oplossen van strafrechtelijke vraagstukken. Het vak wordt in drie vormen onderwezen: hoorcollege, werkgroep en computerondersteund onderwijs (COO). Het hoorcollege staat de theorie centraal. In de werkgroepen en het COO oefent de student zelf met de studiestof aan de hand van vragen over de jurisprudentie en casusposities.

Het is mogelijk een halve bonuspunt te behalen bij dit vak. Zie Kennisbank Rechten voor de voorvereisten en voor meer infomatie.
Uren per week 8
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges en 7x4 uur werkgroepen.)
Toetsvorm opdracht(en), schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata. Bonuspunten in de vorm van 0,5 punten op het tentamen.)
Vaksoort p-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. L.J.J. Peters
Docent(en) R.M.J. Kloosterhof, LLM. ,prof. mr. dr. K.K. Lindenberg ,mr. dr. L.J.J. Peters , vacature ,prof. mr. dr. H.D. Wolswijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Jurisprudentie strafrecht, Ars Aequi, 4e druk 2018 ca. €  20,00
Klapper (Tijdig bestellen bij de klapperwinkel) ca. €  20,00
Ons Strafrecht, deel I (Het materiële Strafrecht), 15e druk (2015) is verplicht. Knigge en Wolswijk ca. €  41,00
Ons Strafrecht, deel II (Strafprocesrecht), 13e druk (2016) is verplicht. Van Bemmelen/Van Veen (wordt ook gebruikt bij Strafrecht 3) ca. €  54,95
Wettenbundel ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die staan ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid of pre-master studenten op voorwaarde dat het vak onderdeel uitmaakt van het pre-master programma.
Opmerkingen
  • Aan propedeusestudenten wordt in het eerste jaar van inschrijving als rechtenstudent onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden een verlengd mondeling hertentamen van dit vak af te leggen, in dezelfde tentamenperiode als waarin het (schriftelijk) hertentamen van dit vak is afgenomen. Voor de voorwaarden en de procedure zie Kennisbank Rechten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Fiscaal Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 1 semester II b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 1 semester II b verplicht
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht - semester II b verplicht