Masterclass Burger, bedrijf en overheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMST40206
Vaknaam Masterclass Burger, bedrijf en overheid
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterclass Burger, bedrijf en overheid (Recht in Praktijk)
Leerdoelen De student kan:
uit complexe maatschappelijke vragen de relevante juridische vragen destilleren en de antwoorden op die vragen schriftelijk, in een presentatie en in een debat overbrengen op vakgenoten en niet-vakgenoten;
de rol van de overheidsjurist duiden met het oog op spanningen die zich in praktijk voordoen tussen politieke en beleidsmatige wensen en juridische grenzen;
analyseren waar verschillende ethische grenzen liggen bij het handelen voor en met de overheid;
reflecteren op de functie en het functioneren van juristen in de overheidspraktijk en van juristen die burgers en bedrijven in hun contacten en conflicten met de overheid bijstaan.
Omschrijving In de Masterclass Burger, bedrijf en overheid krijgen studenten een beter beeld van de beroepsmogelijkheden die de keuze als publiekrechtjurist biedt. We doen dat door in te gaan op de actualiteit in het staats- en bestuursrecht, en van ten minste twee actuele vraagstukken te bespreken hoe daar vanuit de rollen van de verschillende partijen die bij dat vraagstuk zijn betrokken tegenaan wordt gekeken. Ook de politiek-bestuurlijke setting waarin deze vraagstukken zich veelal afspelen krijgt daarbij ruimschoots de aandacht, evenals de verhouding tot het bredere publiek. Aan de hand van werkbezoeken, gastcolleges van sprekers uit de praktijk en schrijf- presenteer- en debatopdrachten ontwikkelen studenten hun vaardigheden en oriënteren zij zich op een mogelijke beroepskeuze.
Tijdens het vak staan ten minste twee (actuele) juridisch-maatschappelijke onderwerpen centraal. De studenten bestuderen de geselecteerde onderwerpen aan de hand van de literatuur en jurisprudentie, de afgelegde bezoeken en bijbehorende lezingen en colleges. Hun bevindingen presenteren ze in verschillende (populair-)wetenschappelijke bijdragen en presentaties, waarover vervolgens gedebatteerd kan worden. Hierbij wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de relatie tussen het recht enerzijds en politiek en beleid anderzijds. Want hoe werkt het staats- en bestuursrecht in een politiek-bestuurlijke omgeving? Welke politieke en bestuurlijke sensitiviteit is vereist? En hoe stel je je als jurist op tegenover politici en bestuurders die soms wensen hebben die niet overeenkomen met het recht? In samenhang hiermee wordt tevens gereflecteerd op de beroepsethiek van de jurist die met de overheid te maken heeft.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm masterclass, presentatie
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
(een schriftelijke analyse die aanbevelingen (concrete handelings- of oplossingsrichtingen mogelijkheden) bevat voor burger, bedrijf of overheid (paper); een schriftelijke bijdrage die de kern van de analyse uitlegt aan het bredere publiek (populairwetenschappelijke samenvatting of ‘executive summary’); een presentatie, gevolgd door een debat.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. N.G. Hoogstra
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Broring ,prof. mr. dr. S.A.J. Munneke
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Recht in Praktijk (master) - semester II keuze