Penologie

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMSR02006
Vaknaam Penologie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Penologie
Leerdoelen Inzicht geven in de grondslagen en doelen van straffen en maatregelen, het maatschappelijk krachtenveld waarin ze vorm krijgen en de gewenste en ongewenste effecten die ermee worden bereikt. De ontwikkeling en toepassing van sancties wordt mede behandeld vanuit een interdisciplinair en internationaal perspectief.
De studenten leren bovendien de wetgeving en praktijk van het penitentiair recht kennen en moeten de opgedane kennis zelfstandig kunnen toepassen aan de hand van een schrijfopdracht.
Voorts leren ze sociaal-wetenschappelijke methoden van onderzoek, waarmee bijvoorbeeld de effecten van straffen en maatregelen worden vastgesteld, te doorgronden en de resultaten ervan kritisch te beschouwen.
Kennis van de literatuur wordt getoetst door middel van een schriftelijk tentamen.
Omschrijving Aan de orde komen de doelen en grondslagen van straf en maatregel, de gewenste en ongewenste effecten van sanctionering, de (betrouwbaarheid van de) wijze waarop die kunnen worden gemeten en de rechtspositie van justitiabelen gedurende hun vrijheidsbeneming. Ook de organisatie van sanctietoepassing en -tenuitvoerlegging door reclassering en gevangeniswezen en de beleving van straf door gestraften en uitvoerend werkers worden behandeld. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties.
Hoorcolleges worden afgewisseld met werkgroepen aangaande de schrijfopdracht. Het resultaat van de schrijfopdracht wordt daarin ook mondeling gepresenteerd.
Een bezoek aan een penitentiaire inrichting maakt eveneens deel uit van het programma.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcollege (samen met Penologie voor niet-juristen). 3x2 uur werkgroepen in week 1, 4 en 7 (alleen Penologie). Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(bonus in de vorm van schrijfopdracht)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator dr. mr. M.J.F. van der Wolf
Docent(en) prof. mr. S. Struijk ,dr. mr. M.J.F. van der Wolf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De 18 wetten van de Nederlandse Bajes,
Roffa publishing,2016
R. Adames 9789082638905 ca. €  22,70
Reader 2019-2020
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze