Forensisch Bewijs

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMSR01406
Vaknaam Forensisch Bewijs
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Forensisch Bewijs
Leerdoelen Doel van het keuzevak is studenten inzicht te laten krijgen in de positie van deskundigen en hun verhouding tot de rechter. Ter verdieping en toetsing krijgen studenten onderwijs in een aantal veel voorkomende en/of omstreden forensische specialismen. Deze aspecten van het onderwijs moeten er in resulteren dat studenten in staat zijn om kritisch te kijken naar hoe deskundigen en rechters juridisch relevante feiten vaststellen.
Omschrijving Bij forensisch bewijs gaat het om belastend en ontlastend materiaal dat deskundigen leveren ten behoeve van ‘justitie’ (politie, Openbaar Ministerie en rechter). De inbreng van deskundigenbewijs in strafzaken wordt steeds belangrijker, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht.
In dit keuzevak geven docenten college over juridische aspecten van de inschakeling van deskundigen en het gebruik van deskundigenverslagen en –verklaringen, en over de inhoud van een aantal forensische specialismen zoals DNA-onderzoek en toxicologie.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(12x2 uur hoorcolleges/werkgroepen)
Toetsvorm wordt later bekendgemaakt
(Tentamendata)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator mr. R.A. Hoving
Docent(en) Gastdocent(en) ,mr. dr. J. Hielkema ,prof. mr. dr. A.R. Mackor
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader Forensisch bewijs;
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester II keuze
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II keuze