Strafprocesrecht Rechtsmiddelen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMSR00806
Vaknaam Strafprocesrecht Rechtsmiddelen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 2. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 2 en herhaald in blok 3 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Strafprocesrecht Rechtsmiddelen
Leerdoelen Na het volgen van dit vak is de student in staat om de samenhang tussen de verschillende rechtsmiddelen te zien, de verschillen te benoemen alsmede de achtergronden van die verschillen. Daarnaast wordt de student begrip bijgebracht over de (historische en toekomstige) ontwikkeling van het Nederlandse stelsel van rechtsmiddelen en de internationale en Europese invloeden op de inrichting daarvan. Tevens wordt inzicht gegeven in de belangen die bepalend zijn (geweest) voor de huidige regeling van rechtsmiddelen alsmede voor de grenzen van die regeling in de toekomst.
Omschrijving Het mastervak Rechtsmiddelen is een verdiepend vak waarbij met name word voortgebouwd op de bij Strafrecht 3 behandelde stof. De verschillende rechtsmiddelen vormen de hoofdmoot van dit vak. Behandeld zullen worden het hoger beroep en het beroep in cassatie tegen rechterlijke uitspraken, alsmede de rechtsmiddelen tegen rechterlijke beschikkingen en de buitengewone rechtsmiddelen: de cassatie in het belang der wet en de herziening. Daarnaast komt aan bod het doen van verzet bij OM-afdoening, de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en gratie. Aan de orde komen vragen als welk rechtsmiddel staat in welk geval open, op welke wijze moet dit worden aangewend, hoe wordt de zaak na het instellen van een rechtsmiddel behandeld en welke beslissingen kunnen volgen.
De stof wordt gedoceerd door middel van (hoor)colleges.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(Blok 2: 7x4 uur hoorcolleges, herhaling in blok 3 in de vorm van videocolleges en 1 responsiecollege)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. R. Robroek
Docent(en) prof. dr. mr. A.E. Harteveld ,mr. dr. R. Robroek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Het Nederlands strafprocesrecht, 10e druk G.J.M. Corstens, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans 9789013163629 €  55,00
Klapper
Ons Strafrecht, deel 2, Strafprocesrecht, 14e druk
B.F. Keulen, G. Knigge 9789013153880 €  58,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 2 en extra aangeboden via online colleges en 1 responsiecollege in blok 3 (één tentamenkans, gelijk met hertentamen in blok 3).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Strafrecht) - semester I b c. (OC) 5-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I b verplicht
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze