Strafprocesrecht Dwangmiddelen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMSR00706
Vaknaam Strafprocesrecht Dwangmiddelen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Strafprocesrecht Dwangmiddelen
Leerdoelen Dit vak beoogt de kennis van en het inzicht in het vooronderzoek in strafzaken ten opzichte van de bachelor zowel te verdiepen als te verbreden. Meer in het bijzonder richt het vak zich op het vooronderzoek als zodanig (plaats in de strafvordering; typen opsporingsonderzoek; onderzoek door de rechter-commissaris), alsmede op een reeks opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen zoals de bijzondere opsporingsbevoegdheden, het betreden en doorzoeken van plaatsen, de inbeslagneming en het voorarrest. In dat verband wordt ten aanzien van enkele onderwerpen stilgestaan bij zowel de historische wortels als te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast wil het vak kennis van en inzicht geven in de positie van enkele belangrijke spelers in het opsporingsonderzoek, te weten de rechter-commissaris en de functioneel verschoningsgerechtigden. Het vak beoogt verder kennis en inzicht te verschaffen met betrekking tot de invloed van het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens op belangrijke deelonderwerpen (zoals art. 8 EVRM en ’buitenwettelijke’ opsporingsmethoden; art. 6 en het nemo tenetur-beginsel en art. 5 en voorarrest). Daarnaast worden enkele besproken commune dwangmiddelen afgezet tegen equivalenten uit bijzondere weten die voor de praktijk erg belangrijk zijn, zoals de Opiumwet, de WWM, de AWR en de WED, teneinde relevante verschillen en overeenkomsten te ontdekken. In het vak wordt verder ruimte gecreëerd om theorie en praktijk met elkaar in verbinding te brengen, door het organiseren van gastcolleges van een rechter-commissaris en een officier van justitie. Het doel van het vak is mede om de studenten aan de hand van het aangedragen materiaal in staat te stellen casus op te lossen die zich afspelen op het vlak van het vooronderzoek, en op die wijze verworven kennis en inzicht toe te passen. In dat verband wordt door de docenten gewerkt met een relevante centrale casus, die kritisch tegen het licht wordt gehouden en waarop tijdens de diverse colleges wordt gevarieerd.
Omschrijving In dit vak staat het vooronderzoek in strafzaken centraal. Ingegaan wordt op enkele bijzondere dwangmiddelen, zoals de inbeslagneming van voorwerpen en daaraan gekoppelde betredings- en doorzoekingsbevoegdheden, en het voorarrest. Voorts wordt aandacht besteed aan de bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals de stelselmatige observatie en de infiltratie. Daarnaast wordt de positie van de functioneel verschoningsgerechtigde in het vooronderzoek besproken, alsmede die van de rechter-commissaris. Diverse deelonderwerpen worden daarbij in het licht geplaatst van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (de artt. 5, 6 en 8). In het vak wordt verder aandacht besteed aan belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen enkele besproken dwangmiddelen uit de commune strafvordering en equivalenten uit de bijzondere wetgeving (Opiumwet, WED, WWM). Het streven is om de verworven kennis door middel van enkele gastsprekers (zoals een rechter-commissaris) af te laten zetten tegen de strafvorderlijke praktijk.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x4 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. E. Gritter
Docent(en) mr. dr. E. Gritter ,prof. dr. mr. A.E. Harteveld ,mr. dr. R.A. Hoving
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanvullend materiaal op Studentportal (Brightspace).
Het Nederlands Strafprocesrecht, tiende druk bewerkt door M. J. Borgers en T. Kooijmans. Wolters Kluwer: Deventer 2021 G.J.M. Corstens 9789013163629 ca. €  55,00
Ons Strafrecht 2: Strafprocesrecht, veertiende druk (NB: reeds voorgeschreven in Bachelor) B.F. Keulen en G. Knigge 9789013153880
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Strafrecht) - semester II b c. (OC) 5-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II b verplicht
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze