Sanctierecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMSR00406
Vaknaam Sanctierecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Sanctierecht
Leerdoelen Dit vak wil de kennis en het inzicht vergroten betreffende het strafrechtelijke arsenaal van straffen en maatregelen, de onderlinge verhouding van deze sancties en hun wettelijke inbedding.
Daarnaast wil het kennis en inzicht geven omtrent de regeling van de interne rechtspositie van gedetineerden.
Studenten leren in een concrete casus een sanctiepakket samen te stellen dan wel de juridische juistheid van een opgelegde sanctie te beoordelen; en in een concrete casus het juiste penitentiaire rechtsmiddel toe te passen dan wel een concrete penitentiairrechtelijke beslissing of situatie te beoordelen, alles aan de hand van het nationale recht en de rechtspraak van het EHRM.
Omschrijving Het vak sanctierecht houdt zich bezig met de regelingen voor de oplegging en tenuitvoerlegging van sancties. Het sanctiestelsel staat centraal. Aandacht zal worden besteed aan zowel vermogenssancties als vrijheidsbenemende sancties en zowel aan straffen als maatregelen. Tijdens de hoorcolleges zullen onder meer de externe en interne rechtspositie van gedetineerden en terbeschikkinggestelden aan de orde komen. Belangrijke regelingen zijn artikel 3, 5 en 8 EVRM, de Penitentiaire Beginselenwet en de Beginselenwet terbeschikkinggestelden.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x4 uur hoorcolleges (weken 2-13))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. W.F. van Hattum
Docent(en) prof. dr. M. Boone , Gastdocent(en) ,mr. dr. W.F. van Hattum
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper Sanctierecht
Ons strafrecht 3, Sanctierecht (Deventer: Kluwer 2016) F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter €  35,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Togamaster Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Strafrecht) - semester II a c. (OC) 4-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a a. (verplicht)
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 semester II a a. (verplicht)
Open Colleges 1 semester II a keuze