Materieel Strafrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGMSR00306
Vaknaam Materieel Strafrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Materieel Strafrecht
Leerdoelen Het verwerven van specialistische kennis van en grondig inzicht in een aantal algemene materieel-strafrechtelijke leerstukken en delictscategorieën, hun onderlinge samenhang, alsmede grondig inzicht in internationale en Europese invloeden op deze leerstukken en delicten. Het kunnen beoordelen en toepassen van regelgeving, jurisprudentie en literatuur voor de oplossing van vraagstukken op deze gebieden.
Omschrijving In dit vak wordt aandacht besteed aan een aantal onderdelen van het materiële strafrecht, die in het kader van de strafrechtelijke bachelorvakken nog niet uitvoerig aan de orde zijn gekomen. Het betreft enerzijds een aantal algemene leerstukken, zoals het legaliteitsbeginsel, de ne bis in idem-regel van art. 68 Sr en de problematiek van het strafrechtelijk overgangsrecht. Anderzijds wordt aandacht besteed aan een aantal groepen van delicten, zoals vermogensdelicten, valsheidsdelicten, zedendelicten en verkeersdelicten. In onderlinge samenhang met deze delicten zullen bijv. ook de samenloopregeling en het leerstuk specialis-generalis worden behandeld.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x4 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.D. Wolswijk
Docent(en) prof. mr. dr. D.H. de Jong ,prof. mr. dr. K.K. Lindenberg ,prof. mr. dr. H.D. Wolswijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader op te geven tekstdelen uit G. Knigge & H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht, Kluwer 2015 (vijftiende druk) en uit J. de Hullu, Materieel strafrecht, Kluwer 2015 (zesde druk)
Syllabus (vragen-, jurisprudentie- en literatuurbundel)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Strafrecht) - semester I a c. (OC) 5-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Strafrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I a verplicht
Ma Nederlands recht - specialisatie Strafrecht (crim. variant) EXTRA-CURRICULAIR  ( Verplichte Onderdelen Strafrecht) 4 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze