Cyber Crime

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMRI50705
Vaknaam Cyber Crime
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Cyber Crime
Leerdoelen • Kennis verwerven van de rechtshistorische ontwikkeling van het materiele strafrecht in relatie tot de digitalisering van de maatschappij.
• Grondig inzicht verwerven in verschillende cybercrimes, werkwijzen van criminelen begrijpen en multidisciplinaire maatregelen ontwerpen en verdedigen.
• Een gemotiveerd standpunt innemen over verschillende juridische kwesties aangaande de straf¬baarstelling van verschillende delicten, inclusief tegenargumenten benoemen en weerleggen.
• Juridische en ethische dilemma’s aangaande cybercrime en cybercrimebestrijding benoemen en behandelen.
Omschrijving Gestart wordt met de behandeling van de supranationale wetgeving op het gebied van cybercriminaliteit en de daaruit voortvloeiende strafbaarstellingen op nationaal niveau. Achtereenvolgens komen de Cybercrimeverdragen en de daaruit volgende strafbaarstellingen aan bod. Voorts worden in verschillende colleges verschillende delicten behandeld:
1. Cybercrimeverdrag en de Wet Computercriminaliteit I;
2. Wetten Computercriminaliteit II en III;
3. Hacken;
4. Vermogenscriminaliteit;
5. Kinderpornografie.

Het vak bestaat uit 7 hoorcolleges en 7 werkgroepen. Tijdens de hoorcolleges wordt de stof per thema behandeld, tijdens de werkgroepen wordt verdieping gezocht door de studenten actief met de stof aan de slag te laten gaan. De studenten worden opgedeeld in groepjes. Per week bereidt één groep de werkgroep voor, d.w.z. dat ze een verdiepende inleiding van het thema van de betreffende week geven, een artikel bespreken en een groepsdiscussie leiden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcollege en 7x2 uur werkgroepen, aanwezigheid verplicht, zie verder de omschrijving. Geen vakintekening.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Open vragen (gesloten boek), 0,2 bonuspunt wanneer student minimaal 4 van de 5 werkgroepen bijwoont en actief minstens een werkgroep leidt)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator Prof. Dr. G.P. Mifsud Bonnici
Docent(en) Prof. Dr. G.P. Mifsud Bonnici , S.L. Schot, LLM.
Entreevoorwaarden
  • This course is only accessible for students that have been fully admitted to a master's degree programme within the Faculty of Law.
  • This course is not open to non-law exchange students.
Opmerkingen Dit vak wordt alleen gegeven in Leeuwarden
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Exchange programme Law 1 semester II a optional
LLM Law and Public Adm.: Governance and Law in Digital Society (Leeuwarden) 4 semester II a compulsory
Open Colleges - semester II a keuze