Seminaar Recht en Literatuur

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMRG00106
Vaknaam Seminaar Recht en Literatuur
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Seminaar Recht en Literatuur
Leerdoelen Na afronding van dit seminaar heeft grondige kennis van en inzicht in achtergronden van het recht en het juridisch denken op basis van de grote literaire verhalen die onze westerse beschaving hebben beïnvloed. U bent in staat om historische en literaire aspecten van een vraagstuk en te vergelijken en te beoordelen, en u bent in staat hierover kritisch en evaluatief na te denken. Daarnaast is uw vermogen verder ontwikkeld om op heldere wijze mondeling en schriftelijk antwoorden te formuleren op juridische kwesties door de eeuwen heen, en zijn uw academische vaardigheden met betrekking tot onderzoek, presentatie en schrijfvaardigheid verbeterd.
Omschrijving 'Het recht is er doch het moet worden gevonden, in de vondst zit het nieuwe' (Paul Scholten)

'Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met de in Nederland levende rechtsovertuigingen' (art. 3:12 BW)

'Geschraagd door een traditie van eeuwen heeft zich ook bij het Nederlandse volk, een oordeel gevormd en gevestigd over wat tot de goede zeden behoort en deze opvatting komt, in grote trekken, overeen met de christelijke moraal.' (Asser-Hartkamp 4-II, 10e druk 1997)

Wat heeft dit allemaal te betekenen?
Ter voorbereiding van een antwoord zullen de hieronder bij ‘literatuur’ aangegeven boeken worden gelezen en besproken.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij één of meer mondelinge referaten houden. Zo worden gezamenlijk de achtergronden van het recht en het juridisch denken belicht vanuit de grote literaire verhalen die onze westerse beschaving hebben beïnvloed.
Onderdeel van de cursus is een proeve van rechtsvinding te velde.

Tentamen: iedere deelnemer schrijft thuis een kort essay naar aanleiding van een zelfgekozen onderwerp dat verband houdt met de collegestof en/of de opgegeven literatuur. Naar aanleiding van het ingeleverde essay en de opgegeven literatuur zal met iedere tentamenkandidaat mondeling van gedachten worden gewisseld.


In het verleden zijn, onder andere, de volgende boeken gelezen en besproken:
- Aischylos: Oresteia
- Sophocles: Antigone, Oedipus rex
- Plato: Politeia
- Bijbel: Genesis, het boek Job, Evangelie naar Lucas
- Shakespeare: De Koopman van Venetië - Dostojevski: Misdaad en Straf
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7x2 uur seminaars, aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm papers, voordracht
Vaksoort m5-niveau, niet-juridisch
Co├Ârdinator prof. mr. F. Brandsma
Docent(en) prof. mr. F. Brandsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De te behandelen werken worden voor aanvang van het college bekend gemaakt. (wijzigingen voorbehouden)
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 4 semester I verplicht