Digitaal Procederen en Bewijs

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPR02706
Vaknaam Digitaal Procederen en Bewijs
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Digitaal Procederen en Bewijs
Leerdoelen Het vak Digitaal Procederen en Bewijs heeft als doelstelling studenten kennis bij te brengen over en inzicht te geven in de juridische aspecten van het gebruik van digitale technieken bij het procederen in burgerlijke en handelszaken. Wat heeft het op elektronische wijze verrichten van rechtshandelingen voor consequenties als het op procederen aankomt? Hoe wordt de bewijspositie beïnvloed? Hoe kan men waarborgen dat de rechter feiten even zeker als vaststaand aanneemt op basis van elektronische gegevens als op basis van schriftelijke documenten? Na het volgen van dit vak moet de student in staat zijn de relevante regels te vinden, toe te passen en vragen schriftelijk te beantwoorden.
Omschrijving Digitale informatie-uitwisseling brengt bewijsrechtelijke problemen met zich in verband met identificatie, authenticiteit en bewaarplichten in het rechtsverkeer. Deze problemen geven aanleiding tot nieuwe regelgeving en nieuwe technieken die de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer moeten waarborgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
- bewijsgaring, bewijsmiddelen en bewijslastverdeling in algemene zijn;
- veilig stellen van informatie en gegevens door middel van beslag;
- gebruik van digitale middelen bij arbitrage en andere vormen van alternatieve geschilbeslechting;
- elektronisch procederen bij de civiele rechter, in het bijzonder in vorderingsprocedures bij de Hoge Raad;
- toelaatbaarheid, waardering en inbreng van digitale bewijsmiddelen in het civiele geding;
- schriftelijk bewijs;
- de elektronische handtekening;
- bewijs door middel van elektronische akte.

In de cursus komen deze onderwerpen aan de orde in de vorm van hoorcolleges.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcollege)
Toetsvorm schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. P. Koerts
Docent(en) mr. P. Koerts ,mr. dr. J.H.M. ter Haar ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Digitale klapper (via Nestor) 'Digitaal procederen en bewijs' cursus 2019-2020', RUG 2019 met daarin een opgave van de te bestuderen rechtspraak en tijdschriftartikelen.
Literatuur zal bestaan uit (online) artikelen en wordt bekend gemaakt via Nestor.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Procesrecht 1
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 het vak Elektronisch Bewijs en Bewaar hebben afgelegd.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Digitaal Procederen met vakcode RGMPR02406 hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma IT-Recht 4 semester I b verplicht
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester I b keuze
Open Colleges 1 semester I b keuze