Digitaal Procederen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMPR02406
Vaknaam Digitaal Procederen
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Digitaal Procederen
Leerdoelen Het vak Digitaal Procederen heeft als doelstelling studenten kennis bij te brengen over en inzicht te geven in de juridische aspecten van het gebruik van digitale technieken bij het procederen in burgerlijke en handelszaken. Wat heeft het op elektronische wijze verrichten van rechtshandelingen voor consequenties als het op procederen aankomt? Hoe wordt de bewijspositie beïnvloed? Hoe kan men waarborgen dat de rechter feiten even zeker als vaststaand aanneemt op basis van electronische gegevens, als op basis van schriftelijke documenten? Na het volgen van dit vak moet de student in staat zijn de relevante regels te vinden, toe te passen en vragen schriftelijk te beantwoorden.
Omschrijving Digitale informatie-uitwisseling brengt bewijsrechtelijke problemen met zich mee in verband met identificatie, authenticiteit en bewaarplichten in het rechtsverkeer. Deze problemen geven aanleiding tot nieuwe regelgeving en nieuwe technieken die de betrouwbaarheid van het rechtsverkeer moeten waarborgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
- veilig stellen van informatie en gegevens door middel van beslag;
- gebruik van digitale middelen bij arbitrage en andere vormen van alternatieve geschilbeslechting;
- elektronisch procederen bij de civiele rechter;
- toelaatbaarheid, waardering en inbreng van digitale bewijsmiddelen in het civiele geding;
- schriftelijk bewijs;
- de elektronische handtekening;
- bewijs door middel van elektronische akte.

In de cursus komen deze onderwerpen aan de orde in de vorm van hoorcolleges.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcollege)
Toetsvorm schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. R.J.C. Flach
Docent(en) mr. dr. R.J.C. Flach ,mr. J.H.M. ter Haar
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
E-arbitrage, Deventer: Kluwer 2009 (zal in readervorm via de klapperwinkel verkrijgbaar zijn) J.P. Fokker
Evt. overige literatuur wordt nader bekend gemaakt via Studentportal (Nestor) en in de klapper
Het recht rond elektronisch handtekeningen.(zal in readervorm via de klapperwinkel verkrijgbaar zijn) A.R. Lodder, J. Dumortier en S.H. Bol
Klapper Elektronisch Bewijs & Bewaar 2017-2018, RUG 2017. Via de Klapperwinkel verkrijgbaar.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Procesrecht 1
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 het vak Elektronisch Bewijs en Bewaar hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester I b keuze
Open Colleges 1 semester I b keuze