Seminaar Burgerlijk Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMPR00706
Vaknaam Seminaar Burgerlijk Procesrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Seminaar Burgerlijk Procesrecht
Leerdoelen Met het onderhavige Procedeerpracticum wordt beoogd studenten, na een min of meer theoretische vorming gedurende de eerste studiejaren, te doen kennismaken met de praktijk van de civiele procedure, hen daarover kennis bij te brengen en enkele basisvaardigheden aan te leren die hen daarbij van pas kunnen komen. Deels zullen dat nieuwe vaardigheden zijn deels ontwikkeling van bestaande. Dit zijn zowel algemene als meer praktische vaardigheden toegespitst op de het procederen in civiele zaken zoals:
- opstellen van processtukken;
- houden van juridisch betogen (schriftelijk en mondeling);
- leiden van bijeenkomsten;
- verslag maken van een terechtzitting
Na het volgen van deze cursus moet de student behalve deze vaardigheden ook een idee hebben gekregen hoe het burgerlijk procesrecht in de praktijk werkt voor zover het gaat om een eenvoudige procedure in eerste aanleg en kort geding.
Omschrijving Veel studenten die de studierichting Nederlands Recht doen, komen terecht in de advocatuur, rechterlijke macht of deurwaarderspraktijk. Hoewel de praktische vaardigheden het beste al doende geleerd kunnen worden, is het noodzakelijk om alvast tijdens de studie met deze rechtspraktijk en de daarvoor vereiste vaardigheden kennis te maken. Het seminaar beperkt zich tot de civiele dagvaardingsprocedure in eerste aanleg en de procedure in kort geding.

De deelnemers moeten schriftelijke processtukken opstellen, pleidooien en betogen houden, zittingen leiden en verslagen schrijven. Om kennis op te doen van en inzicht te krijgen in de praktijk vertellen een rechter, advocaat en deurwaarder over hun dagelijkse werk. Een bezoek wordt gebracht aan een zitting van het gerecht. Het accent ligt op de zelfwerkzaamheid, de theorie wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
Uren per week 3
Onderwijsvorm seminaar
(7x3 uur seminaars, aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm standaard seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. A.J.H. Smit
Docent(en) mr. P. Koerts ,mr. A.J.H. Smit ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper 'Seminaar Burgerlijk Procesrecht 2017-2018', RUG 2017
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze