Seminaar Burgerlijk Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR00706
Vaknaam Seminaar Burgerlijk Procesrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Burgerlijk Procesrecht
Leerdoelen Na dit Seminaar:
1. heeft de student inzicht in het verloop van een civiele dagvaardings- c.q. vorderingsprocedure in eerste aanleg in de praktijk;
2. kan de student een dagvaarding en een conclusie van antwoord (of de procesrechtelijke equivalenten daarvan) schrijven;
3. kan de student een vonnis schrijven;
4. kan de student een pleidooi in een civielrechtelijke zaak houden;
5. weet de student hoe de rechter in een civielrechtelijke procedure een zaak behandelt, inclusief de voorbereiding van de zitting, het leiden van de zitting en het bereiken van een oordeel.
Omschrijving Met dit Seminaar – het Civiel Procedeerpracticum – wordt beoogd studenten, na een min of meer theoretische vorming gedurende hun studie, te laten kennismaken met de praktijk van de civiele procedure, hen daarover kennis bij te brengen en enkele basisvaardigheden aan te leren die hen daarbij van pas kunnen komen. Deels zullen dat nieuwe vaardigheden zijn, deels verdere ontwikkeling van reeds bestaande. Dit zijn zowel algemene als meer praktische vaardigheden toegespitst op de het procederen in civiele zaken, zoals:
- het opstellen van processtukken;
- het houden van juridisch betogen (schriftelijk en mondeling);
- het leiden van bijeenkomsten;
- het concipiëren van een vonnis.

Veel studenten die de studierichting Nederlands Recht volgen, gaan na afronding van hun master werken in de advocatuur, rechterlijke macht of deurwaarderspraktijk. Hoewel de praktische vaardigheden in de regel het beste ‘on the job’ geleerd kunnen worden, is het noodzakelijk om alvast tijdens de studie met deze rechtspraktijk en de daarvoor vereiste vaardigheden kennis te maken. Dit Seminaar beperkt zich tot de civiele dagvaardingsprocedure in eerste aanleg.
Uren per week 3
Onderwijsvorm seminaar
(8x3 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. P. Koerts
Docent(en) mr. P. Koerts ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Ten Geleide 'Seminaar Burgerlijk Procesrecht 2021-2022', RUG 2021 (wordt digitaal ter beschikking gesteld)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze