Seminaar Burgerlijk Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMPR00706
Vaknaam Seminaar Burgerlijk Procesrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Burgerlijk Procesrecht
Leerdoelen Met dit Seminaar – het Civiel Procedeerpracticum – wordt beoogd studenten, na een min of meer theoretische vorming gedurende de eerste studiejaren, te laten kennismaken met de praktijk van de civiele procedure, hen daarover kennis bij te brengen en enkele basisvaardigheden aan te leren die hen daarbij van pas kunnen komen. Deels zullen dat nieuwe vaardigheden zijn, deels ontwikkeling van bestaande. Dit zijn zowel algemene als meer praktische vaardigheden toegespitst op de het procederen in civiele zaken zoals:
- opstellen van processtukken;
- houden van juridisch betogen (schriftelijk en mondeling);
- leiden van bijeenkomsten;
- verslag maken van een te bezoeken zitting van de Rechtbank Noord-Nederland.
Na afloop van het Seminaar BPR moet de student, naast een vergroting van de eerder genoemde vaardigheden, ook inzicht hebben verkregen in de wijze waarop het burgerlijk procesrecht in de praktijk werkt, voor zover het gaat om eenvoudige procedures in eerste aanleg en procedures in kort geding.
Omschrijving Veel studenten die de studierichting Nederlands Recht volgen, worden na afronding van hun master werkzaam in advocatuur, rechterlijke macht of deurwaarderspraktijk. Hoewel de praktische vaardigheden in de regel het beste al doende geleerd kunnen worden, is het noodzakelijk om alvast tijdens de studie met deze rechtspraktijk en de daarvoor vereiste vaardigheden kennis te maken. Het Seminaar beperkt zich tot de civiele dagvaardingsprocedure in eerste aanleg en de procedure in kort geding.

De deelnemers moeten schriftelijke processtukken opstellen, pleidooien en betogen houden, zittingen leiden en verslagen schrijven. Om kennis op te doen van en inzicht te krijgen in de praktijk vertellen verschillende praktijkjuristen (zoals bijv. een rechter, advocaat en/of deurwaarder) over hun dagelijkse werk. Een bezoek wordt gebracht aan een zitting van de Rechtbank Noord-Nederland. Het accent ligt bij dit vak op de zelfwerkzaamheid, terwijl de theorie van het burgerlijk procesrecht bekend wordt verondersteld en zo beperkt mogelijk wordt gehouden.
Uren per week 3
Onderwijsvorm seminaar
(7x3 uur seminaars. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm standaard seminaar
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. P. Koerts
Docent(en) mr. P. Koerts ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Klapper 'Seminaar Burgerlijk Procesrecht 2019-2020', RUG 2019 (wordt digitaal ter beschikking gesteld)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Privaatrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze