Personen- en Familierecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMPR00606
Vaknaam Personen- en Familierecht
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Personen- en Familierecht
Leerdoelen De student inzicht te geven in het personen- en familierecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, zoals dat in de maatschappij speelt. De student is na afloop in staat om de relevante regels van Boek 1 en 4 BW, en van enkele aanpalende wetten, toe te passen op een concrete casus op gevorderd niveau.
Omschrijving Op het personen- en familierecht in brede zin, een rechtsgebied waarmee iedereen wel eens te maken krijgt, hebben maatschappelijke ontwikkelingen veel invloed gehad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente wetswijzigingen, zoals de Wet openstelling huwelijk voor twee personen van hetzelfde geslacht, wetsvoorstellen en jurisprudentie. Op het college komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
  • afstammingsrecht
  • (gezamenlijk) gezag / gezamenlijke voogdij
  • naamrecht
  • samenleven
  • geregistreerd partnerschap
  • huwelijk en echtscheiding
  • curatele, onderbewindstelling en mentorschap
  • erfrecht
  • huwelijksvermogensrecht
Dit laatste onderdeel behoort niet tot de stof voor notariële studenten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
(Tentamendata)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator mr. J.H.M. ter Haar
Docent(en) mr. dr. R.E. Brinkman ,prof. mr. F. Ibili ,mr. J.H.M. ter Haar ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Compendium personen- en familierecht (Kluwer, LAATSTE DRUK) S.F.M. Wortmann, J. van Duijvendijk-Brand
Arrestenlijst
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a b. (OV 1-3)
Open Colleges 1 semester II a keuze