Personen- en Familierecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMPR00606
Vaknaam Personen- en Familierecht
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Personen- en Familierecht
Leerdoelen Na afloop van dit vak heeft de student specialistische kennis van en grondig inzicht in het personen- en familierecht en het erfrecht, zoals dat in de maatschappij speelt. Daarbij is er ook aandacht voor internationale normen als met name door het Europees verdrag voor de rechten van de mens en het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind gesteld. De student is na afloop in staat om de relevante regels van Boek 1 en 4 BW, en van enkele aanpalende wetten, toe te passen op een concrete casus op gevorderd niveau.
Omschrijving Op het personen- en familierecht in brede zin, een rechtsgebied waarmee iedereen wel eens te maken krijgt, hebben maatschappelijke ontwikkelingen veel invloed gehad. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente wetswijzigingen, wetsvoorstellen en jurisprudentie. Op het college komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
  • afstammingsrecht
  • (gezamenlijk) gezag / gezamenlijke voogdij
  • naamrecht
  • samenleven
  • geregistreerd partnerschap
  • huwelijk en echtscheiding
  • curatele, onderbewindstelling en mentorschap
  • erfrecht
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. I. Visser
Docent(en) mr. F.M.H. Hoens ,prof. mr. F. Ibili ,mr. dr. J.H.M. ter Haar ,mr. dr. I. Visser
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Arrestenlijst, voorgeschreven artikelen en overige op college behandelde stof
Zie t.z.t. Nestor voor de literatuur
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester II a (OV) 1-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II a b. (OV 1-3)
Open Colleges 1 semester II a keuze