Burgerlijk Procesrecht 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMPR00106
Vaknaam Burgerlijk Procesrecht 2
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Burgerlijk Procesrecht 2
Leerdoelen Dit vak bouwt voort op de kennis opgedaan bij het vak Burgerlijk Procesrecht 1. Het beoogt de kennis en het inzicht van studenten te verdiepen door een aantal onderwerpen van burgerlijk procesrecht die van bijzonder en actueel belang zijn uit te werken. Omstreeks de helft van het vak betreft het bewijsrecht. Daarnaast worden diverse andere praktisch relevante en actuele thema’s behandeld: ADR, voorlopige voorzieningen met inbegrip van bewarende maatregelen, dwangsom en de digitalisering van het civiele proces.
Na deze cursus moeten studenten in staat zijn de voor deze onderwerpen relevante regels te kunnen vinden, toepassen alsmede vragen daarover schriftelijk te beantwoorden. Ze moeten kennis en begrip gekregen hebben van belangrijke procesrechtelijke onderwerpen, van de verhouding van het burgerlijk procesrecht tot het materiële privaatrecht en van enkele actuele ontwikkelingen in het civiele procesrecht.
Omschrijving De actualiteit en het groeiend praktisch belang van de procesrechtelijke dimensie van het recht, dwingen om aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:
- bewijsrecht; het bewijsrecht geeft regels voor de vaststelling van feiten op grond waarvan de rechter moet beslissen. De juiste verhouding tussen de feitelijke en juridische grondslag van een in het privaatrecht wortelende aanspraak raakt de kern van het civiele geding, speelt een cruciale rol in de verwezenlijking van materieelrechtelijke aanspraken en is van groot belang voor het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak. Via het proces stroomt de werkelijke wereld middels het bewijs het recht binnen;
- de tendens om door middel van voorlopige en bewarende maatregelen het executierisico te beperken en een tijdelijk noodverband te leggen neemt steeds grotere vormen aan. Het is snel recht, maar tijdelijk en onzeker;
- de dwangsomveroordeling is het instrument om tegemoet te komen aan de wens om het executierecht zo in te richten dat degene die in het gelijk gesteld is, krijgt waar hij recht op heeft. Daardoor is het recht in staat het toenemende aantal verplichtingen anders dan het betalen van een geldsom af te dwingen;
- in de nabije toekomst zal de civiele procedure digitaal gevoerd gaan worden;
- als laatste wordt aandacht besteed aan de geschilafhandeling buiten de overheidsrechter om als uiting van de trend tot zelfregulering, partijautonomie en de wens om de gang naar de rechter te vermijden.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. R.J.C. Flach
Docent(en) mr. dr. R.J.C. Flach ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
H.B. Krans & G.R. Rutgers, 'Pitlo 7 - Bewijs' (serie: Pitlo Het Nederlands burgerlijk recht, deel 7), Deventer: Kluwer 2014 ca. €  35,00
Klapper 'Burgerlijk Procesrecht 2 cursus 2017-2018', RUG 2017 met daarin een opgave van de te bestuderen rechtspraak en tijdschriftartikelen.
Verzameling Nederlandse Wetgeving Sdu of Kluwer Collegebundel nieuwste uitgave
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Geadviseerd: Burgerlijk Procesrecht 1.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Togamaster Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Privaatrecht) - semester II b verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester II b verplicht
Open Colleges 1 semester II b keuze