Masterclass Ondernemingsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMHA03406
Vaknaam Masterclass Ondernemingsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterclass Ondernemingsrecht (Recht in Praktijk)
Leerdoelen Na afloop van het vak hebben studenten praktische vaardigheden opgedaan die belangrijk zijn in de ondernemingsrechtpraktijk. Zij hebben geoefend met het opstellen van juridische documenten die in deze praktijk een rol van betekenis spelen. In het bijzonder kunnen hierbij worden genoemd: de aandeelhoudersovereenkomst, de aandelenkoopovereenkomst, processtukken, memo’s en adviezen.
Door het uitvoeren van de diverse opdrachten vergroten studenten hun kennis van en inzicht in het ondernemingsrecht inzake een aantal onderwerpen. Zij zijn in staat zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het ondernemingsrecht relevante feiten, wetgeving, literatuur en jurisprudentie te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen in de praktijk.
Een nevendoel van de masterclass is het voorbereiden van de studenten op de arbeidsmarkt door hen alvast kennis te laten maken met advocatenkantoren en daarbij nuttige contacten op te doen.
Omschrijving Het ‘leven’ van de onderneming gaat gepaard met juridische advisering en juridische documenten. Dat begint al bij de beginkeuze van de rechtsvorm van de onderneming. Ondernemers laten zich hierover vaak adviseren. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen en nadelen van een personenvennootschap ten opzichte van een BV? En als eenmaal gekozen is voor een bepaalde rechtsvorm op welke wijze kan deze dan het beste worden ingericht en welke documenten spelen hierbij een rol? Tijdens het bestaan van de onderneming blijven de juridische advisering en het opstellen van juridische stukken een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de aandeelhouder die zijn aandelen in de BV wil verkopen aan een andere partij en hiertoe een aandelenkoopovereenkomst opgesteld wil zien. Ook kan de procespraktijk (en het opstellen van processtukken) om de hoek komen kijken bij geschillen tussen aandeelhouders onderling dan wel tussen de bestuurder(s) en de vennootschap.
De Masterclass Ondernemingsrecht beoogt studenten kennis te laten maken met verschillende aspecten van de ondernemingsrechtpraktijk waarbij zij hun praktische vaardigheden kunnen oefenen. Bij praktische vaardigheden kan gedacht worden aan het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst of aandelenkoopovereenkomst, het opstellen van processtukken, het schrijven van adviezen en memo’s of het geven van een presentatie.
Studenten bezoeken hiertoe verschillende advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in het ondernemingsrecht. Het bijwonen van een rechtszitting of een bezoek aan de bedrijfsjuridische afdeling van een onderneming kan deel uitmaken van de masterclass.
De masterclass bestaat uit een inleidende informatiebijeenkomst en een aantal inhoudelijke bijeenkomsten op locatie. Na afloop van de masterclass schrijven de deelnemers een verslag waarin zij reflecteren op hetgeen zij tijdens de masterclass hebben geleerd.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm masterclass
(seminaar (op locatie); aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm deelname practicum, leerverslag, opdracht(en)
(Er kunnen maximaal 16 studenten deelnemen.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.E. Boschma
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Boschma , Gastdocent(en)
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Ondernemingsrecht I dient met een voldoende te zijn afgesloten.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Recht in Praktijk (master) - semester II keuze