Informatie- en Mediarecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMHA03106
Vaknaam Informatie- en Mediarecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Informatie- en Mediarecht
Leerdoelen Na afloop van het vak heeft u grondige kennis van en grondig inzicht in het geldende informatie- en mediarecht. Daarnaast bezit u het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het informatie- en mediarecht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en literatuur te verzamelen, deze te beoordelen en toe te passen.
Omschrijving In de colleges komen diverse rechtsgebieden ter sprake, maar ook zal er gekeken moeten worden naar het politiek, maatschappelijk en economisch substraat. Kortom: hoe zit de informatie- en mediawereld in elkaar en hoe kan een jurist er een zinnige rol in spelen?
  • hoe is de toegang tot vormen van telecommunicatie geregeld
  • wat is de greep van de publieke sector, het publiek, de private sector, de commercie op nieuwe vormen van communicatie: satelliet, kabel, internet etc.
  • hoe geeft de overheid vorm aan de zorg voor een publiek bestel, waarin de vrijheid van meningsuiting weerspiegeld wordt
  • welke beschermings- en exploitatievormen zijn er voor audiovisuele producten (specifieke aspecten van auteursrecht rond film en "formats"; maar ook andere beschermingssystemen via portretrecht en oneerlijke mededinging)
  • welke regels gelden voor het maken van reclame
  • hoe kan worden opgetreden tegen het illigaal downloaden van muziek, films en e-books en wat is de positie van ISP's in dit geheel
  • hoe ontwikkelt zich de positie van de journalist: grenzen van de vrijheid (verborgen camera, privacy), zeggenschap van journalisten in de mediaorganisatie, met name bij de exploitatie van hun producten
  • aspecten van vrije mededinging en kartelpolitiek (in het bijzonder aspecten van EG-recht)
Aan actualiteiten zal ruim aandacht worden gegeven. Vrijwel alle colleges worden gegeven door gastdocenten. Zij zijn allen werkzaam in de praktijk en gespecialiseerd in hun collegeonderwerp.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges)
Toetsvorm schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
(Tentamendata)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. mr. dr. P.G.F.A. Geerts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt op de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen
  • Dit vak zal alleen doorgang vinden bij intekening van tenminste 30 studenten.
  • 1-12-17: Is M4-vak geworden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester II a a. (OV)
Open Colleges 1 semester II a keuze