Bedrijfsrecht & ICT

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMHA02206
Vaknaam Bedrijfsrecht & ICT
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bedrijfsrecht & ICT
Leerdoelen De student verwerft in dit vak specialistische kennis van IT-gerelateerde ontwikkelingen die horen bij de huidige transitie van de lineaire naar de circulaire economie. Daarmee verwerft de student ook inzicht in de ontwikkeling en grenzen van het recht, in het bijzonder van het IT-recht, waarbij ook het internationale perspectief een belangrijke rol speelt. De student verwerft inzicht in hoe (veelal) privaatrechtelijke rechtsbeginselen aan deze transitie in de weg staan. De student is na het volgen van dit vak in staat om aan de behandelde ontwikkelingen een juridische structuur te verbinden met inachtneming van de ratio van de bestaande wetgeving en de maatschappelijke belangen die door de die wetgeving worden gediend en kan deze kennis gebruiken bij het oplossing van complexe vraagstukken op het terrein van het IT-recht.
Omschrijving De Europese Commissie en onze overheid streven naar een transitie van de huidige lineaire naar een circulaire economie. Daarbij horen nieuwe verdienmodellen die duurzamer zijn: beter voor milieu, mens en maatschappij. ICT wordt daarbij genoemd als een ‘key enabling technology‘: de digitalisering van goederen en diensten en productieprocessen wordt geacht daaraan bij te dragen.
Circulaire verdienmodellen en bijbehorende ‚smart devices‘ roepen vele rechtsvragen op. Privaatrechtelijke rechtsbeginselen beschermen verschillende belangen waarop huidige verdienmodellen zijn gebaseerd. De wens om duurzame bouwmaterialen voortaan te ‚huren‘ stuit op het goederenrechtelijke eenheidsbeginsel. ICT kan daar wellicht een oplossing zijn (publiciteitsbeginsel). Smart grids voor energie-uitwisseling onder gebouweigenaren raken steeds meer in zwang, maar hoe is de gemeenschappelijke eigendom georganiseerd? Welke rol kan de blockchain spelen? Hoe verhoudt zich het numerus claususbeginsel tot de veranderende machtssferen als gebouwen en roerende zaken zowel een fysieke als digitale ‚machtssfeer‘ hebben die in verschillende handen is?

Met dezelfde duurzaamheidsdoelstellingen dragen overheden de deeleconomie – een onderdeel van de circulaire economie - een warm hart toe. Eigendom is passé; bedrijven en consumenten moeten meer gezamenlijk gebruiken. Dankzij ICT en de opkomst van platforms is dat mogelijk, denk aan Airbnb, Couchsurfing, Floow2, Liquid Space, transport-apps. De laatste tijd wordt echter ook zichtbaar dat de organisatie van de circulaire markt door sommige platforms zoals Deliveroo en Uber tot wantoestanden leidt, werk onder minimumloon en zwarte markten. Is de E-Commerce Richtlijn nog toegesneden op deze nieuwe information society service providers? Is de Draft Directive voor deelplatforms een toereikend alternatief? Ingegaan wordt tevens op bemiddelings- en lastgevingsovereenkomsten die gebruikers met platforms hebben én de nieuwe aansprakelijkheidsregimes bij peer2peer ‘vriendendiensten‘ zoals Couchsurfing en Peerby.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. R. Koolhoven
Docent(en) mr. R. Koolhoven
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nader op te gegeven literatuur ....
Wettenbundel Internetrecht Kluwer: meest recente editie M.H. Paapst, A.R. Lodder. 9789013138443 ca. €  25,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-06 ICT & Bedrijfsrecht hebben gehaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
* Ma Recht en ICT 4 semester II b verplicht
Ma Keuzevakken juridisch (selectie, zie toelichting) 4 semester II b keuze
Open Colleges 1 semester II b keuze