Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMHA00606
Vaknaam Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)
Niveau(s) bachelor, master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Dit vak wordt standaard gegeven in blok 1 en herhaald in blok 3 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht)
Leerdoelen In het vak Ondernemingsrecht 1 staan klassieke leerstukken op het terrein van het ondernemingsrecht centraal, zoals vertegenwoordiging, besluitvorming, crediteurenbescherming, herstructurering en bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Europese invloeden op het nationale ondernemingsrecht door de rechtspraak van het HvJ EU inzake de vrijheid van vestiging, de EUrichtlijnen en de EU-rechtsvormen. Het vak verdiept en verbreedt de kennis over de NV en de BV die is opgedaan bij het vak Handelsrecht. Na afronding van het vak Ondernemingsrecht 1 heeft u specialistische kennis en grondig inzicht verworven in het geldende recht betreffende de NV en de BV. Daarnaast beschikt u over het vermogen zelfstandig de voor de oplossing van een complex vraagstuk op het terrein van het BV- en het NV-recht relevante feiten, wetgeving, jurisprudentie en rechtswetenschappelijke literatuur te selecteren, te beoordelen en toe te passen om een juridisch gefundeerd oordeel te geven.
Omschrijving Het vak Ondernemingsrecht I geeft inzicht in een aantal kernthema's van het ondernemingsrecht. De volgende onderwerpen worden behandeld:
  • kenmerken vennootschapsrecht; vennootschap in oprichting;
  • kapitaalbescherming: bijeenbrengen en instandhouden van het kapitaal;
  • aandeelhouders;
  • interne organisatie; besluitvorming; bevoegdheden organen; oligarchie;
  • nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten;
  • vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang;
  • concernverhoudingen;
  • jaarrekening en decharge;
  • onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van bestuurders.
Tijdens de colleges zal aandacht worden besteed aan actuele ontwikkelingen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(Blok 1: 13x2 uur hoorcolleges; herhaling in blok 3 in de vorm van videocolleges en 1 responsiecollege)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen; open boek) (digitaal indien mogelijk)
(Blok 1: tentamen en hertentamen, blok 3: extra hertentamen Tentamendata)
Vaksoort m4-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.E. Boschma
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Boschma ,prof. mr. M.L. Lennarts ,prof. mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Arrestenbundel: Uitspraken Ondernemingsrecht; met annotaties ten behoeve van het onderwijs, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink , laatste druk verzameld door S.M. Bartman en J.B. Wezeman
Van de BV en de NV (laatste druk) Van Schilfgaarde, Winter en Wezeman
Zie voor de verplicht te bestuderen stof de op Nestor geplaatste Collegeleidraad.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is als keuzevak alleen toegankelijk voor studenten met een afgeronde juridische WO-propedeuse en voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Indien dit vak als keuzevak wordt afgerond tijdens de bacheloropleiding dan kunnen de studiepunten niet meetellen voor een masteropleiding.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 1 en extra aangeboden via online colleges met 1 responsiecollege in blok 3. Eén (extra) tentamenkans in blok 3.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Togamaster Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Ondernemingsrecht) - semester I a c. (OC) 4-5
Duale Master - Togamaster Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht) - semester I a c. (OC) 4-5
Ma Nederlands Recht - specialisatie Arbeidsrecht  (Verplichte onderdelen) 4 semester I a a. verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  (Verplichte Onderdelen) 4 semester I a a. verplicht
Ma Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I a a. (OV 1-3)
Ma Notarieel Recht 4 semester I a a. (OV)1-4
Open Colleges 1 semester I a keuze