Tax accounting and tax assurance

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMFI50206
Vaknaam Tax accounting and tax assurance
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b (Blok 4)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Tax accounting and tax assurance
Leerdoelen Leerdoelen tax accounting en tax assurance:

De student kan na afronding van de cursus:
1. de fiscale winst afleiden uit de winst volgens de civielrechtelijke jaarrekening;
2. de belastbare winst en het belastbaar bedrag afleiden uit de fiscale winst;
3. per balanspost het verloop in de verschillen tussen de waarde in de civielrechtelijke balans en de fiscale balans berekenen en kan de gevolgen daarvan voor de (toekomstige) aanslag vennootschapsbelasting uitleggen;
4. de belastingpositie berekenen en analyseren en is in staat dit schriftelijk in een rapport toe te lichten aan een cliënt. Daarbij kan de student verbanden leggen tussen de belastinglast, de te verwachten aanslag vennootschapsbelasting en de latente belastingen.
5. in een schriftelijk rapport aangeven welke schattingen zijn gemaakt ten aanzien van de belastingpositie en kan daarbij fiscale risico’s onderkennen en toelichten;
6. de belastingpositie op juiste wijze verwerken in de civielrechtelijke jaarrekening en kan de belastingpositie in de civielrechtelijke jaarrekening op juiste wijze interpreteren en analyseren;
7. consolidatietechnieken toepassen bij voorbereiding van de aangifte vennootschapsbelasting door een fiscale eenheid;
8. de gehanteerde prijzen bij intercompany transacties beredeneren en kan deze in relatie brengen met het beginsel van a fair share en ethische aspecten van tax risk management;
9. De student kan schriftelijk uitleggen wat horizontaal toezicht inhoudt en kan de relatie leggen met de inhoud van een tax control framework.
Omschrijving In dit vak worden de comptabele aspecten van de belastingheffing van ondernemingen behandeld. Daarbij komt ook de relatie tussen de fiscale winst en de civielrechtelijke winst aan bod. Kennis van verschillen tussen de civielrechtelijke en de fiscale jaarrekening is nodig om gedetailleerd inzicht te krijgen in de risico’s van ingenomen fiscale standpunten in relatie tot de fiscale regelgeving en tax risico management. In dit verband wordt ook ingegaan op het onderwerp tax assurance en de eisen die in het kader van horizontaal toezicht aan het tax control framework worden gesteld. In het vak is ook aandacht voor fiscale ethiek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 hoorcollege + 3x2 werkgroep)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. J. Scholten
Docent(en) mr. J. Scholten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus tax accounting & assurance J. Scholten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Fiscaal Recht 6 semester II b verplicht
Ma Fiscaal Recht 4 semester II b verplicht