Masterclass Tax risk managem.& Tax tech.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMFI40006
Vaknaam Masterclass Tax risk managem.& Tax tech.
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II (Blok 3 en 4)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterclass Tax risk management & Tax technology (Recht in Praktijk)
Leerdoelen Na afronding van dit vak:
- heeft de student kennis van en inzicht in de belastingstrategie van organisaties, waarbij ook aandacht is voor de ethische dilemma’s waarmee organisaties op het terrein van belastingheffing worden geconfronteerd en de ontwikkeling van een tax governance code voor belastingplichtigen, belastingadviseurs en de belastingdienst (tax risk management);
- kan de student kritisch reflecteren op en discussiëren over de ontwikkeling, de toepassing en de uitkomsten van tax risk management;
- kan de student gebruikmakend van de relevante normen een casus oplossen waarbij ethische dilemma’s een rol spelen
- heeft de student kennis van en inzicht in de toepassing van technologie in het proces van belastingheffing bij belastingplichtigen, belastingadviseurs en de belastingdienst (tax technology);
- heeft de student kennis van en inzicht in de uitgangspunten en beleidsafwegingen die ten grondslag liggen aan de toepassing van tax technology bij belastingplichtigen, belastingadviseurs, de belastingdienst en andere stakeholders;
- heeft de student kennis van en inzicht in de rechtsregels, waaronder de EU-grondrechten, die gelden bij de toepassing van tax technology;
- kan de student kritisch reflecteren op en discussiëren over de ontwikkeling, de toepassing en de uitkomsten van tax technology;
- kan de student gebruikmakend van de relevante regelgeving een eenvoudige casus met betrekking tot de toepassing van tax technology oplossen.
Omschrijving In het vak Tax risk management & tax technology staan de volgende onderwerpen centraal:
1. de keuzes die met betrekking tot de belastingstrategie van organisaties, waaronder ook natuurlijke personen worden begrepen, worden gemaakt (tax risk management);
2. de invloed van technologie op de belastingheffing (tax technology); en
3. de wet- en regelgeving die bij het voorgaande van toepassing is. De nadruk ligt hierbij op de wet- en regelgeving die verband houdt met tax technology, zoals gegevensbescherming, profilering, bewijsvoering in geschillen, enz.
Voor wat betreft de belastingstrategie gaat het daarbij om de formulering van de fiscale doelen van een organisatie en de afwegingen die in dit verband worden gemaakt. Voorts is er aandacht voor het registeren en verantwoorden van de uitkomsten van de door een organisatie toegepaste belastingstrategie. Verder worden hierbij ook de maatschappelijke opvattingen omtrent ethiek en de ontwikkeling van een tax governance code ter sprake gebracht.
Voor wat betreft tax technology is er aandacht voor de vraag hoe in het bijzonder IT-technology kan worden ingezet om de belastingheffing effectief en efficiënt te laten verlopen. Daarbij komt onder meer aan de orde het door middel van bijvoorbeeld robotics, artificial intelligence en block chain optimaliseren van de bedrijfsprocessen die voortvloeien uit de fiscale verplichtingen en rechten van organisaties. De naleving van de verplichtingen (compliance) speelt daarbij een belangrijke rol.
Binnen het vak is er ook aandacht voor de wijze waarop de belastingdienst een goede naleving van de fiscale verplichtingen door organisaties bevordert. Daarbij is er ook in dit verband aandacht voor tax technology.
Uren per week 4
Onderwijsvorm masterclass
(7x4 uur hoorcolleges)
Toetsvorm opdracht(en)
(Praktijkopdrachten)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. W. Grooten
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,mr. W. Grooten ,prof. dr. E. Poelmann
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Fiscaal recht.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Fiscaal Recht 4 semester II c. verplicht
Recht in Praktijk (master) - semester II keuze