Onderneming en Belastingheffing 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGMFI01106
Vaknaam Onderneming en Belastingheffing 2
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 2. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 2 en herhaald in blok 3 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Onderneming en Belastingheffing 2
Leerdoelen Na het volgen van dit vak heeft de student specialistische kennis van en grondig inzicht in een drietal deelonderwerpen binnen het fiscale recht verworven. Die deelonderwerpen zijn het invorderingsrecht (in het bijzonder de fiscale aansprakelijkheden), de regelgeving omtrent pensioenen. zowel in de loonbelastingsfeer als in de winstbelastingsfeer, en het Europese belastingrecht. Met betrekking tot pensioenen is er ook aandacht voor de samenhang tussen de fiscale regelgeving en de overige regelgeving op dit gebied. Met betrekking tot het Europese belastingrecht heeft de deelnemer tevens inzicht verworven in een aantal aspecten van de samenhang tussen het Europees belastingrecht en het nationale en internationale belastingrecht. Het betreft: de fiscale Europese vrijhedenrechtspraak, Europese fiscale richtlijnen en de invloed van het Europees Belastingrecht op de regels die internationale dubbele belasting moeten voorkomen. Op alle deelgebieden kan de student na het volgen van het vak een casuspositie op gevorderd niveau analyseren en kritisch beoordelen.
Omschrijving Het vak bestrijkt drie deelonderwerpen die alle drie ongeveer even zwaar wegen. De onderwerpen hebben onderling geen relatie, maar staan wel in verband met andere fiscale regelgeving. Deze deelgebieden zijn alle met name relevant in de ondernemingssfeer. In het onderdeel Invordering wordt een inleiding gegeven in de regelgeving omtrent de betaling van belastingen. Deze is vastgelegd in de Invorderingswet en deels ook in de Algemene Wet Bestuursrecht. Na een college over de dwanginvordering bij wanbetaling wordt vooral aandacht besteed aan de fiscale aansprakelijkheidsbepalingen.
In het onderdeel Pensioenen worden enerzijds de regels voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies in de Loon- en Inkomstenbelasting besproken en anderzijds de fiscale behandeling van pensioenverplichtingen in de winstsfeer.
In het onderdeel Europees Belastingrecht tenslotte wordt de doorwerking van de algemene beginselen van het EU-recht in het nationale recht en de bilaterale verdragen behandeld. Daarbij komen de Europese vrijheden, met name het vrij verkeer van personen en kapitaal, de bronbelastingen en de voorkoming van dubbele heffing aan bod. In dit kader worden ook de in de belastingverdragen en het Besluit voorkoming dubbele belasting vastgelegde voorkomingsmethoden behandeld. Ten slotte worden de Europese richtlijnen met een fiscale strekking besproken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm
(Blok 2: 14x2 hoorcollege (gedurende het blok), herhaling in blok 3 in de vorm van videocolleges en 1 responsiecollege)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. H. Halma
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,mr. M.G. de Weerdt-de Jong ,mr. H. Halma ,mr. R.J.C. de Jong
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De literatuur voor dit vak wordt bekend gemaakt via de Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 twee van de volgende drie vakken hebt gedaan, te weten Onderneming en Belastingheffing c.s., Particulieren en Belastingheffing c.s en Formeel Belastingrecht 2.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2016 het vak Fiscale capita selecta hebben afgelegd.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 2 en extra aangeboden via online colleges en 1 responsiecollege in blok 3 (één tentamenkans, gelijk met hertentamen in blok 3).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Fiscaal Recht 6 semester I b verplicht
Ma Fiscaal Recht 4 semester I b verplicht