Internationaal & Europees Belastingrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGMFI00306
Vaknaam Internationaal & Europees Belastingrecht
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 6
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Internationaal en Europees Belastingrecht
Leerdoelen Na afloop van deze cursus heeft de student met betrekking tot de hierna genoemde kernonderwerpen diepgaande kennis over:
- de doelstelling, werking en achtergronden van belastingverdragen en de Nederlandse unilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting (het Bvdb 2001);
- de regelgeving waarmee de Europese Unie de internationale governance van de OECD op het gebied van voorkoming van dubbele belasting en voorkoming van belastingontgaan aanvult;
- de invloed die het Europees belastingrecht heeft op het internationaal belastingrecht en omgekeerd;
- de mate van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid die met deze bepalingen wordt bewerkstelligd alsmede de effectiviteit van de bepalingen.
Kernonderwerpen in dit kader zijn internationale tax governance, verdragsgerechtigdheid voor inwoners in verdragszin, de interpretatie van belastingverdragen, allocatie van inkomens- en vermogensbestanddelen, non-discriminatie, gebruik en misbruik van belastingverdragen, onderling overleg en arbitrage, internationale bijstandsverlening en de aanvullende functie van het Europees belastingrecht op het internationaal belastingrecht.
De student begrijpt de samenhang tussen belastingverdragen, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en het Europees belastingrecht. Hij is in staat om de internationale en Europese regelgeving waarmee beoogd wordt dubbele belasting en belastingontgaan te voorkomen toe te passen op een concrete casus op gevorderd niveau.
Omschrijving Met de regelgeving neergelegd in belastingverdragen en unilaterale regels ter voorkoming van dubbele belasting wordt primair beoogd te voorkomen dat belastingplichtigen geconfronteerd worden met dubbele belasting. Belastingverdragen delen de heffingsbevoegdheid over inkomens- en vermogensbestanddelen toe, unilaterale regelgeving bewerkstelligt dat lidstaten eenzijdig hun in de nationale wetgeving gecreëerde heffingsbevoegdheid opgeven. Dubbele belasting is ongewenst omdat dat het vrije handelsverkeer belemmert. Daarnaast wordt met deze regelgeving beoogd dubbele niet-belasting te voorkomen, omdat zo'n "blinde vlek" de economische verhoudingen ook verstoort. Zowel op nationaal niveau, als op internationaal en Europees niveau is hard en soft law ontwikkeld waarmee dubbele belasting en het gebruik en misbruik van regelgeving in internationale situaties wordt tegengegaan.
Kernleerstukken zijn internationale tax governance, verdragsgerechtigdheid voor inwoners in verdragszin, de interpretatie van belastingverdragen, allocatie van inkomens- en vermogensbestanddelen, non-discriminatie, gebruik en misbruik van belastingverdragen, onderling overleg en arbitrage, internationale bijstandsverlening en de aanvullende functie van het Europees belastingrecht op het internationaal belastingrecht.
Het vak wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x4 uur hoorcolleges in semester 2a)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. dr. I.J.J. Burgers
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,prof. dr. I.J.J. Burgers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Enkele artikelen(wordt nader aangegeven op Studentportal (Nestor))
Pocket met Teksten Belastingverdragen en Europees Recht, uitgever naar eigen keuze (bijvoorbeeld Licent of Kluwer) €  83,55
Wegwijs in het internationaal en europees belastingrecht, SdU/Vermande, laatste druk I.J.J. Burgers (ed.), e.a. €  78,30
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster Fiscaal Recht 6 semester II a verplicht
Ma Fiscaal Recht 4 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze