Mededingingsrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMEE00206
Vaknaam Mededingingsrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (Blok 3)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Mededingingsrecht
Leerdoelen Mededingingsrecht speelt een belangrijke rol in de vormgeving van de economieën van een groot aantal landen, waaronder Nederland en bij de vormgeving de interne markt die centraal staat in de EU. Het kenmerkt zich door een geïntegreerde benadering ten aanzien van recht en economie en resulteert in belangrijke gedragsregels voor zowel de ondernemingen als overheden. Een academisch gevormde mededingingsjurist is een ontwerper van mededingingsrechtelijke documenten waarin economische inzichten en analyses zijn verweven met rechtsregels. Op basis van gedegen kennis en goede toepassingsvaardigheden is zij of hij in staat juridische documenten op te stellen, die het recht beschrijven en kritisch analyseren. Op deze manier kan hij of zij onderbouwde suggesties voor aanpassingen doen. Kort gezegd, dit vak leert u juridische documenten te ontwerpen op basis van het mededingingsrecht en economische inzichten.

Na succesvolle afronding van Mededingingsrecht kan de student:

- De economische beginselen die ter grondslag liggen aan de mededinging (marktafba-kening, marktmacht, verband tussen marktstructuur, gedrag en prestaties) uitleggen;
- Een juridisch document ontwerpen inzake het optreden van een marktpartij en het mede-dingingsrecht (bijvoorbeeld door misbruik van machtspositie of een fusie of overname) teneinde dit optreden te doen stoppen, aan te passen of te verdedigen;
- Een juridisch document ontwerpen inzake het gedrag van een overheidsinstelling en het mededingingsrecht (bijvoorbeeld het verstrekken van staatssteun) teneinde dit gedrag te doen stoppen, aan te passen of te verdedigen;
- In de interne besluitvorming, nationaal en Europees de slimste juridische route kiezen ten-einde haar of zijn cliënt, inbegrepen private of publieke personen, tevreden te stellen;
- Het secundaire (besluiten en rechtspraak) en tertiaire (beleidsregels) mededingingsrecht ontwerpen.

Ontwerpen, zoals hierboven vermeld, betekent in staat zijn om de relevante theorie te kiezen, te beschrijven en toe te passen op een feitelijk kader en de uitkomsten hiervan kritisch te analyseren en te evalueren en vervolgens waar nodig of wenselijk de theorie aan te passen c.q. te verbeteren.
Omschrijving Het vak wordt gegeven door middel van hoorcolleges en werkgroepen; laatstgenoemde zullen in de tweede helft van het semester plaatshebben. Ook tijdens de hoorcolleges wordt uitgegaan van participatie van de studenten. Deelname aan de werkgroepen is facultatief. Tijdens deze werkgroepen zullen studenten casus oplossen en oefenen met tentamenvragen die een kritische analyse van het recht vergen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Beginselen van mededinging als economisch fenomeen (marktafbakening, marktvormen en hun verband met de gedragingen en prestaties)
- Beginselen van mededingingsrecht
- Het kartelverbod (art. 101 VWEU/6 Mw.)
- Het verbod van misbruik van een machtspositie (art. 102 VWEU/24 Mw.)
- De controle op concentraties (Vo. 139/2004 en Hfdst. 5 Mw.)
- Het verbod van staatssteun (art. 107 VWEU)
- Mededingingsrecht ten aanzien van overheidsingrijpen in de mededinging (art. 106 VWEU en de nuttig effect doctrine)
- Handhaving van de mededingingsregels
- Rechtsbescherming in het mededingingsrecht
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(14x2 uur hoorcolleges en 7x2 uur werkgroep (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.H.B. Vedder
Docent(en) prof. mr. dr. H.H.B. Vedder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Beperkte hoeveelheid via Studentportal (Nestor) bekend te maken stukken
Literatuur wordt nader via Studentportal (Nestor) bekendgemaakt
Syllabus Mededingingsrecht
Entreevoorwaarden
  • Verplicht: Europees Recht.
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Dit vak is niet toegankelijk voor studenten die het vak Competition law hebben gevolgd of volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master - Togamaster Nederlands Recht specialisatie Ondernemingsrecht) - semester II a c. (verplicht) 5-6
Ma Nederlands Recht - specialisatie Ondernemingsrecht  (Verplichte Onderdelen) 4 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze