Overheid en Privaatrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2019/20
Vakcode RGMBE03006
Vaknaam Overheid en Privaatrecht
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(Blok 2. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 2 en herhaald in blok 3 (instroom februari))
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Overheid en Privaatrecht
Leerdoelen Het vak beoogt een specialistische en grondige verdieping te bieden van de in de basisvakken bestuursrecht verkregen kennis van de overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zowel rechtmatig als onrechtmatig overheidshandelen. Daarbij kan het zowel gaan om overheidshandelen in de sfeer van het publiekrecht als het privaatrecht. Bovendien zal nader worden ingegaan op de overheid als contractspartner. Deze problematiek wordt geplaatst in rechtsvergelijkend perspectief. Na afloop van dit vak kan de student complexe juridische vraagstukken oplossen met betrekking tot het functioneren van de overheid in het privaatrecht.
Omschrijving De invalshoek van het vak is de overheidsaansprakelijkheid. Het vraagstuk van de aansprakelijkheid van de overheid voor door haar veroorzaakte schade vertoont zowel overeenkomsten als verschillen met het aansprakelijkheidsrecht zoals dat in het rechtsverkeer tussen burgers geldt. Daarbij worden zowel de grenzen tussen privaat- en publiekrecht als die tussen rechtmatige en onrechtmatige daad overschreden.
De overheid kan bij de uitoefening van haar taken uiteraard fouten maken en is daarvoor op grond van de onrechtmatigheid van dat foutieve handelen aansprakelijk. Zowel het publiekrecht als het privaatrecht geeft daarvoor een basis. Dat onrechtmatig handelen kan zowel publiek- als privaatrechtelijk overheidshandelen betreffen. Zowel de bestuursrechter als de burgerlijke rechter vervullen in dit kader een rol. Maar niet alleen schade, veroorzaakt door op zichzelf onrechtmatig handelen kan tot aansprakelijkheid van de overheid leiden. Ook schadeveroorzakend handelen dat op zichzelf rechtmatig en zelfs geboden kan zijn, kan tot aansprakelijkheid leiden. Deze aansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op wet- en regelgeving (bijv. onteigeningswet en art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening) maar ook op algemene rechtsbeginselen (m.n. het égalitébeginsel). In het vak zullen de grondslagen van het overheidsaansprakelijkheidsrecht, de rechterlijke competentieverdeling en enkele specifieke voorbeelden worden besproken. Ter verdieping van het inzicht in het nationale rechtssysteem en ter verbreding van de kennis van het aansprakelijkheidsrecht over de nationale grenzen heen zal ook aandacht worden geschonken aan de basiselementen van het overheidsaansprakelijkheidsrecht in andere rechtsstelsels.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(Blok 2: 14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok), herhaling in blok 3 in de vorm van videocolleges en 1 responsiecollege (één tentamenkans, gelijk met hertentamen in blok 3))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Aan studenten die deelnemen aan dit vak in blok 2 wordt de gelegenheid gegeven om op vrijwillige basis 3 korte papers (3-5 p.) te schrijven. Gekozen kan worden uit 6 onderwerpen. De docent kan één of meerdere schrijvers vragen hun papers te presenteren. Het met voldoende resultaat schrijven van 3 papers levert 1 bonuspunt op van het tentamen.)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. K.J. de Graaf
Docent(en) prof. dr. ir. A.G. Bregman ,prof. mr. dr. K.J. de Graaf ,prof. mr. dr. A.T. Marseille ,prof. mr. dr. G.A. van der Veen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Samengesteld werkboek / reader of online materiaal Redactie bij docenten ca. €  15,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2007 het vak Overheid en Privaatrecht of het vak Overheidsaansprakelijkheid hebben behaald.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Bestuur, Aansprakelijkheid en Privaatrecht met vakcode RGMBE01306 hebben behaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Duale Master - Praktijkmaster (Togamaster) Nederlands Recht  (Duale Master-Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Staats- en Bestuursrecht) - semester I b c. (OC) 4-5
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Verplichte onderdelen) 4 semester I b verplicht
Ma Recht en Bestuur, afst.ri. Juridische Bestuurskunde 4 semester I b (v)
Open Colleges - semester I b keuze