Onderzoeksseminar EU Regulatory Pr. Law

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGMBE02706
Vaknaam Onderzoeksseminar EU Regulatory Pr. Law
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksseminar European Regulatory Private Law
Leerdoelen Het onderzoeksseminar European Regulatory Private Law is bedoeld om studenten te confronteren met het onderzoek op het snijvlak van het Europees en nationaal recht enerzijds en publiek- en privaatrecht anderzijds. Dat heeft als doel dat studenten de problematiek rondom het Europese regulerende privaatrecht zelfstandig leren duiden, analyseren en bediscussiëren. Studenten formuleren zelf een onderzoeksvraag op dit snijvlak en beantwoorden deze onderzoeksvraag in de vorm van een paper.
Omschrijving Van oudsher werden verhoudingen tussen private partijen door het klassieke privaatrecht, meer in het bijzonder verbintenissenrecht, van het betreffende land beheerst. Bij geschillen over de uitleg of toepassing daarvan stapte de benadeelde partij gewoonlijk naar de nationale civiele rechter. Deze laatste speelde daarbij een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van het normenkader voor verschillende typen private rechtshandelingen, zoals een koop in de supermarkt, het afsluiten van een krediet bij de bank of het beleggen op de beurs. Deze op nationale leest geschoeide juridische wereld van een privatist is echter de afgelopen drie decennia ingrijpend veranderd door de opkomst van het European regulatory private law, oftewel Europese regulerende privaatrecht. Dit laatste verschilt in belangrijke mate van het klassieke verbintenissenrecht. Een belangrijk verschil zit in de focus van beide. Het traditionele verbintenissenrecht ziet van oudsher vooral op de verhouding tussen de twee partijen. De civiele rechter doet daarom in eerste instantie recht aan de omstandigheden van het individuele geval en de belangen van beide partijen. Het regulerende privaatrecht daarentegen gaat uit van een instrumentele benadering van het verbintenissenecht waarin dit laatste kan worden ingezet voor allerlei publieke doelen, zoals de integratie van de interne markt in de EU, de adequate functionering van de financiële markten en een hoog niveau van consumentenbescherming. Daarnaast wordt het regulerende privaatrecht in toenemende mate onderworpen aan toezicht en bestuursrechtelijke handhaving enerzijds en alternatieve geschillenbeslechting anderzijds.

De opmars van het Europese regulerende privaatrecht roept veel vragen op over de aard en inhoud daarvan, de invloed van de EU grondrechten daarop, zijn verhouding tot het klassieke nationale privaatrecht en de wijze waarop het wordt gehandhaafd. Na de twee inleidende colleges over het Europese regulerende privaatrecht in het algemeen wordt deze problematiek bestudeerd en besproken met betrekking tot de volgende vijf terreinen: oneerlijke bedingen in de consumentenovereenkomsten; oneerlijke handelspraktijken; productaansprakelijkheid; consumentenkrediet; beleggingsdienstverlening. Naast een deelname aan de colleges waarop de ontwikkelingen rondom het Europese regulerende privaatrecht op deze terreinen aan bod komen, wordt van alle deelnemers verwacht om in dat kader:

- zelfstandig onderzoek te verrichten;
- daarover een paper te schrijven;
- dat te presenteren;
- actief bij te dragen aan de discussie.

Het vak wordt afgesloten met een bijeenkomst waarop de kernonderzoeksvragen rondom het regulerende privaatrecht van Europese komaf in het algemeen worden verfijnd en de antwoorden daarop per onderzocht terrein met elkaar worden vergeleken. Na deze bijeenkomst worden studenten in de gelegenheid gesteld om hun papers aan te passen en een definitieve versie in te leveren. Het individuele eindpaper, de individuele presentatie en deelname aan de groepsdiscussie worden afzonderlijk beoordeeld in de verhouding 60/30/10.
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(7 x 2 uur seminar. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), presentatie(s)
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator Prof. Dr. O.O. Cherednychenko
Docent(en) Prof. Dr. O.O. Cherednychenko
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De verplichte literatuur voor dit vak wordt per thema/bijeenkomst op Studentportal (Nestor) gezet.
The literature for each topic/meeting within the course will be placed on Studentportal (Nestor).
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek en geselecteerde LLM-plus studenten.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Rechtswetenschappelijk Onderzoek 5 semester I a a.(OV) 2-3