Seminaar Besluitvorming

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGMBE02606
Vaknaam Seminaar Besluitvorming
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I (Blok 1 en 2)
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Seminaar Besluitvorming
Leerdoelen Het Seminaar Besluitvorming biedt studenten de mogelijkheid aan de hand van een aantal casus meer kennis en inzicht te krijgen in het bestuursrechtelijk besluitvormingsrecht en de toepassing van dit recht te oefenen. Na afronding van het vak heeft u specialistische kennis van en grondig inzicht in
- de voor de primaire besluitvorming geldende eisen;
- de toepassing van dit besluitvormingsrecht;
- de plaats en rol van beleid in de besluitvorming;
- de afstemming van procedures;
- de betekenis het besluitvormingsrecht voor preventie en oplossing van conflicten, en voor draagvlak voor besluiten en vertrouwen in de overheid.

Na afloop van het vak bent u in staat zelfstandig juridisch onderzoek te verrichten door de voor de casus relevante wettelijke en pseudowettelijke regelingen te inventariseren;
- de aard van de bestuursbevoegdheid te determineren (gebonden en discretionaire elementen);
- de juridische grenzen voor de bevoegdheidsuitoefening vast te stellen zoals deze voortvloeien uit wet- en regelgeving, jurisprudentie en beginselen van behoorlijk bestuur;
- de (formele en procedurele) besluitvormingseisen te inventariseren, over onder meer inspraak, advisering, beslistermijn en bekendmaking;
- deze eisen en hun toepassing te beoordelen vanuit het perspectief van (de belangen van) burger en bedrijf;
- de (beschrijvende, analyserende en concluderende) bevindingen zowel schriftelijk als mondeling te presenteren;
- antwoorden op de gestelde vragen over de concrete zaak te geven, die juridisch juist en voor de doelgroep (bestuur resp. burger en bedrijf) begrijpelijk zijn;
- deel te nemen aan het wetenschappelijk debat over het onderwerp & de eigen juridische professionalisering op het terrein van de besluitvorming te blijven onderhouden.
Omschrijving In het seminaar Besluitvorming staan de theorie en praktijk van bestuurlijke besluitvorming centraal. Aan de orde komen onder meer procedurele eisen, eisen van belangenafweging en inspraakmogelijkheden. Hoewel het seminaar is gericht op het algemeen deel van het bestuursrecht (met name de hoofdstukken 2-5 en 10 Awb), hebben de opdrachten betrekking op uiteenlopende bijzondere delen van het bestuursrecht. Als uitgangspunt wordt aandacht besteed aan zowel gebonden beschikkingverlening zonder derde-belanghebbende (bijvoorbeeld socialezekerheidsrecht) als beschikkingverlening op basis van discretionaire bevoegdheden waarbij tevens derde-belanghebbenden betrokken zijn (bijvoorbeeld omgevingsrecht).
Uren per week 2
Onderwijsvorm seminaar
(week 1, 5-13 (2 uur) Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm paper(s), referaat/referaten
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. dr. H.E. Broring
Docent(en) prof. mr. dr. H.E. Broring
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geen klapper, de opdrachten worden op Studentportal (Nestor) geplaatst
Entreevoorwaarden
  • Geadviseerd: Bestuursrecht 1, 2, 3.
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot een masteropleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-07 het Seminaar Materieel Bestuursrecht hebben gehaald.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2015 het seminar Vergunningsverlening hebben afgelegd.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Nederlands Recht - specialisatie Staats- en Bestuursrecht  ( Seminaars Nederlands Recht - geadviseerd voor Staats- en Bestuursrecht) 4 semester I keuze
Ma Seminaars Nederlands Recht - semester I keuze