Paralegalstage (master)

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGDOS80606
Vaknaam Paralegalstage (master)
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 6
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Paralegal stage (master) (Recht in Praktijk)
Leerdoelen De paralegalstage heeft als doel een oriëntatie op juridisch ondersteunende functies en het ontwikkelen van (juridische) vaardigheden.

Na afloop van de masterstage kan de student:
- Het werkveld waarin de stage is gelopen beschrijven
- Reflecteren op de stage in het kader van zijn beroepsoriëntatie.
- Reflecteren op de kwaliteit van het geleverde werk, de juridische onderzoeksvaardigheden en de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
- Reflecteren op overige tijdens de stage ontwikkelde vaardigheden.
Omschrijving Tijdens de paralegal stage ga je 160 uur stage lopen bij een vakgroep of sectie en verdeelt deze uren in overleg. Je wordt ingezet voor diverse projecten die aansluiten bij het niveau van je masteropleiding.

Na afloop schrijf je een reflectieverslag over wat je gedaan en geleerd hebt. Dit verslag moet voldoen aan de eisen uit het stagereglement.


Bij de paralegalstage hoort een learning community waar alle startende paralegals een training krijgen in juridische en sociale en mondelinge vaardigheden.

In deze community nodigen we ook juristen uit die andere juristen ondersteunen (paralegals) om te vertellen over hun werk, zodat je een goed beeld krijgt van dit soort beroepsmogelijkheden.

Deelname aan deze community is een verplicht onderdeel van dit project.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm praktisch vak
(Bij deze stage hoort een learning community)
Toetsvorm opdracht(en), presentatie(s), stageverslag
Vaksoort m5-niveau, juridisch
Coördinator mr. J. van der Veen
Docent(en) mr. P. Koerts
Entreevoorwaarden Geselecteerd zijn voor een paralegalstage door een vakgroep of sectie.
Opmerkingen Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. mr. J. van der Veen, jose.van.der.veen@rug.nl
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Recht in Praktijk (master) - semester I keuze
Recht in Praktijk (master) - semester II keuze