Staatsrecht 2

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGBST00105
Vaknaam Staatsrecht 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a (blok 3)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Staatsrecht 2
Leerdoelen Na het succesvol afronden van het vak Staatsrecht 2 is een student in staat uit te leggen op welke wijze het constitutionele recht verhoudingen tussen en bevoegdheden van publieke organisaties reguleert. In het verlengde hiervan is zij/hij in staat te beoordelen in hoeverre ontwikkelingen binnen die organisaties verenigbaar zijn met het constitutionele recht. De student kan herkennen welke constitutionele vragen en antwoorden aan de orde kunnen zijn in maatschappelijke debatten. Ten slotte is een student in staat de constitutioneel relevante overeenkomsten en verschillen tussen diverse publieke organisaties te verklaren.
Omschrijving Het vak Staatsrecht 2 bouwt voort op de kennis van het positieve constitutionele recht zoals die is opgedaan bij het vak Staatsrecht 1. Het vak geeft studenten inzicht in constitutionele kernbegrippen en de onderlinge verbanden waarin die begrippen een rol spelen. Daartoe worden de inzichten die bij Staatsrecht 1 zijn opgedaan, verdiept en wordt op de vernieuwde kennis gereflecteerd. Waar mogelijk gebeurt dat aan de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken die, meer of minder zichtbaar, steeds een constitutionele ondertoon hebben.
De geselecteerde staatsrechtelijke thema’s worden bestudeerd als verhoudingsvraagstukken. Iedere collegeweek kent een hoorcollege van 2 uur en een werkgroep van 2 uur. Het hoorcollege en de werkgroep zijn gewijd aan hetzelfde thema. De thema’s zijn:
  • Democratie, rechtsstaat en mensenrechten
  • Kiezer en overheid
  • Parlementaire controle en politiek vertrouwen
  • Wetgeving, regulering en de rol van de rechter
  • Constitutioneel organisatierecht en decentraal bestuur
  • Nederland, Europa en de wereld
  • Handhaving van het staatsrecht

De hoorcolleges zijn bedoeld om de thema’s te introduceren en te voorzien van een context. In de werkcolleges worden studenten uitgenodigd om aan de hand van literatuur en jurisprudentie de aangedragen kennis en inzichten te verwerken en toe te passen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x2 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. G. Karapetian
Docent(en) mr. dr. G. Karapetian ,prof. mr. dr. S.A.J. Munneke ,mr. M. Nap
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Constitutioneel recht (zevende, herziene druk) C.A.J.M. Kortmann, P.P.T. Bovend'Eert, J.L.W. Broeksteeg, B.P. Vermeulen en C.N.J. Kortmann 9789013117585 ca. €  61,50
Staatsrecht 2 -
Jurisprudentie- en literatuurbundel (via de klapperwinkel)
n.v.t. ca. €  8,00
Staatsrecht 2 - Werkboek (via de klapperwinkel) n.v.t. ca. €  6,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Jur. Bestuurskunde 2 semester II a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester II a verplicht
Open Colleges 1 semester II a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Recht en Bestuur - semester II a i.o