Romeins Recht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2022/23
Vakcode RGBRG00005
Vaknaam Romeins Recht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Romeins Recht
Leerdoelen Het vak Romeins Recht is gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in de systematiek van het geldende nationale recht vanuit de Romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht. Daarnaast krijgt u meer zicht op de gemeenschappelijke basis van de moderne Europese privaatrechtsstelstels en raakt u vertrouwd met de rechtvergelijking op historische grondslag.

Met de aangereikte kennis oefent u uw vermogen rechtshistorische aspecten van een vraagstuk te vergelijken en te beoordelen door er kritisch en evaluatief over na te denken. Middels mondeling en schriftelijk vragen wordt gedurende dit vak uw vermogen antwoorden te formuleren op juridische vragen getraind.
Omschrijving In het vak Romeins Recht wordt op stelselmatige wijze aandacht geschonken aan de romeinsrechtelijke grondslagen van het Nederlandse privaatrecht. Tevens zal de gemeenschappelijke basis van de moderne Europese rechtsstelstels worden belicht. Kortom: rechtsvergelijking op historische grondslag.

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en werkgroepen. De leerstof wordt behandeld op zowel de hoorcolleges als op de werkgroepen. Op de werkgroepen wordt de leerstof geoefend aan de hand van vragen.
Uren per week 6
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(7x4 uur hoorcolleges + 7x2 uur werkgroepen.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator prof. mr. F. Brandsma
Docent(en) prof. mr. F. Brandsma ,prof. mr. J.E. Jansen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Prota, Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten (laatste druk) J.H.A. Lokin & F. Brandsma ca. €  50,00
ROMEINS RECHT WERKBOEK (via de klapperwinkel) (LET OP: de inhoud van het werkboek verschilt van jaar tot jaar!) ca. €  10,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 2 semester I b verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 2 semester I b verplicht
Open Colleges - semester I b keuze