Denken over Democratie en Rechtsstaat

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGBRF00105
Vaknaam Denken over Democratie en Rechtsstaat
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Denken over Democratie en Rechtsstaat
Leerdoelen Het Doel van dit vak is om studenten bekend te maken met de begrippen democratie en rechtsstaat. En om hen aan te zetten tot reflectie en discussie aangaande de inhoud en het praktische nut van deze twee ideeën. Daarnaast zal besproken worden hoe deze ideeën in moderne maatschappijen verweven zijn en welke obstakels in de weg kunnen staan aan hun implementatie. Na succesvolle voltooiing van dit vak zal een student in staat zijn om:
  • deze concepten te karakteriseren en toe te passen in verschillende contexten
  • het verband aan te tonen tussen democratie, rechtsstaat, vrijheid en andere gerelateerde concepten
  • de betekenis van wezenlijk betwiste concepten en hun verband met democratie en rechtsstaat vast te stellen en
  • verschillende concepties en theorieën van democratie en rechtsstaat te bediscussiëren.
Omschrijving Democratie en rechtstaat worden vaak gezien als wezenlijk betwiste concepten. Hoewel men het meestal eens is over hun waarde en belang, bestaat er grote onenigheid over de theoretische aspecten, practische implicaties en verschijningsvormen van deze ideeën. In dit college wordt de historische ontwikkeling van de begrippen democratie en rechtstaat geschetst, vervolgens worden enkele theoretische aspecten van deze ideeën belicht, waarna aandacht wordt geschonken aan speciale problemen zoals de rol van democratie in de Europese Unie, democratie en populisme, vormen van democratische besluitvorming op Internet, en de wisselwerking tussen rechtstaat en democratie.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
(7x2 uur hoorcolleges. Aanwezigheid verplicht.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen) (digitaal indien mogelijk), schriftelijk of mondeling, afhankelijk van het aantal deelnemers
(of paper.)
Vaksoort b-niveau, niet-juridisch
Coördinator K.V. Gorobets, PhD.
Docent(en) K.V. Gorobets, PhD. ,prof. dr. G.P. Mifsud Bonnici ,prof. dr. J. Morijn ,dr. T. Nowak
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus.
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Studenten Minor Politiek en Bestuur: geen entree-eisen.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-12 het vak Rechtsfilosofie 4 (Denken over democratie) hebben gehaald.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Keuzevakken niet juridisch (selectie, zie toelichting) 3 semester I b keuze
Exchange programme 1 semester I b optional
LLB - IEL year 3 - The Groningen alternative for outbound exchange 3 semester I b keuze
Minor Politiek en Bestuur  ( Minor Politiek en Bestuur - 30 EC) 3 semester I b verplicht
Open Colleges 1 semester I b keuze