Burgerlijk Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2020/21
Vakcode RGBPR10005
Vaknaam Burgerlijk Procesrecht
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(blok 1. Dit vak wordt standaard gegeven in blok 1 en herhaald in blok 4 via online colleges)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Burgerlijk Procesrecht
Leerdoelen Na dit vak:
1. heeft de student inzicht in de systematiek, de plaats en de functie van het burgerlijk procesrecht;
2. kent de student de algemene beginselen en de terminologie van het burgerlijk procesrecht;
3. heeft de student inzicht in de aanvang, het verloop en het einde van de civiele procedure, zowel in dagvaardings- (of: vorderings)zaken (het kort geding daaronder begrepen) als in verzoek(schrift)procedures en zowel in eerste aanleg als in hoger beroep;
4. heeft de student inzicht in het civielrechtelijke bewijsrecht;
5. heeft de student inzicht in het conservatoire en executoriale beslag- en executierecht;
6. kent de student arbitrage als alternatieve geschilbeslechtingsprocedure;
7. kan de student de kennis en het inzicht als bedoeld in de vorige punten toepassen in een praktische casus.
Omschrijving Het vak beoogt een inleiding te geven op en studenten een gedegen basiskennis en inzicht te verschaffen van het burgerlijk procesrecht. Meer in het bijzonder wordt aandacht besteed aan het wettelijk systeem, de algemene beginselen voor procedures, relevante procesrechtelijke begrippen, de gangbare procedurevormen en verloop hiervan, basisbeginselen van het bewijsrecht, de gewone rechtsmiddelen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en beschikkingen en arbitrage als alternatieve geschilbeslechtingsmethode.
Het burgerlijk procesrecht is onmisbaar voor het inzicht in en kennis van het materiële privaatrecht en vice versa. Het burgerlijk procesrecht geeft in de eerste plaats regels voor het civiele geding. Hierin kunnen op het materiële recht gebaseerde aanspraken worden verwezenlijkt en afgedwongen. Degene die meent aanspraak te kunnen maken op een door een ander te verrichten prestatie wordt, bij gebleken gegrondheid van deze aanspraak, een titel verschaft om nakoming van de desbetreffende prestatie af te dwingen. Hiermee wordt eigenrichting voorkomen. Het civiele geding leidt uiteindelijk tot een uitspraak van de rechter of een bij overeenkomst aangewezen derde (zoals een arbiter). Met deze uitspraak wordt het bestaande geschil tussen partijen beslecht.
Het vak Burgerlijk Procesrecht wordt louter in de vorm van – al dan niet digitale – hoorcolleges aangeboden. Voor aanvang van de collegecyclus wordt op de Student Portal een opgave verstrekt van de te bestuderen stof. De voor elk college opgegeven stof en arresten of beschikkingen dienen vooraf daadwerkelijk te zijn bestudeerd, zodat tijdens de hoorcolleges aan andere relevante facetten van de aan de orde zijnde stof aandacht kan worden besteed. Mogelijk worden de colleges gegeven aan de hand van powerpoint-presentaties, waarbij het geenszins zo is dat alle in een presentatie opgenomen slides ook daadwerkelijk aan de orde komen. Aan de hand van een bestaand procesdossier wordt getracht inzicht te geven in de praktijk van het procederen. Na afloop van de onderwijsperiode wordt een tentamen met essayvragen afgenomen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(14x2 uur hoorcolleges (gedurende het blok))
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. P. Koerts
Docent(en) mr. P. Koerts ,prof. mr. A.I.M. van Mierlo
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
‘Compendium Burgerlijk Procesrecht’, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (21e druk) P.A. Stein/A.S. Rueb (bewerkt door E. Gras, R.G. Hendrikse en A.W. Jongbloed) 9789013140538 ca. €  50,00
Naar keuze: 'Verzameling Nederlandse Wetgeving' Sdu (Blauwe VNW) of Kluwer Collegebundel 2020-2021
Ten Geleide 'Burgerlijk Procesrecht 2019-2020', RUG 2020 (wordt digitaal ter beschikking gesteld)
Ten Geleide 'Burgerlijk Procesrecht 2019-2020', RUG 2020 (wordt digitaal ter beschikking gesteld) €  40,00
Tijdens de colleges behandelde stof
Uitspraken zoals grotendeels opgenomen in 'Rechtspraak Burgerlijk procesrecht', Den Haag: Sdu 2018 (10e druk)(eerdere drukken blijven bruikbaar - op eigen risico) C.J.J.C. van Nispen, A.W. Jongbloed & E.F. Groot (red.) 9789012402415 ca. €  40,00
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
  • Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-2019 het vak Burgerlijk Procesrecht 1 met vakcode RGBPR00005 hebben afgelegd.
Opmerkingen Dit vak wordt live gegeven in blok 1 en extra aangeboden via online colleges in blok 4. Eén extra tentamenkans in blok 4.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting IT-Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Int & Europees Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Nederlands Recht 3 semester I a verplicht
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester I a verplicht
Open Colleges 1 semester I a keuze
Pre-master Rechtsgeleerdheid, richting Nederlands Recht 1 semester II b (v) / b
Verkorte bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Intern. en Europees Recht - semester I a verplicht