Notarieel onderzoeksproject

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGBPR00610
Vaknaam Notarieel onderzoeksproject
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II (blok 3-4)
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Notarieel onderzoeksproject
Leerdoelen Na het afronden van het Notarieel onderzoeksproject zijn mondelinge vaardigheden vergroot en is kennis van verschillende disciplines binnen de studierichting notarieel recht verdiept en geactualiseerd. Verschillende dwarsverbanden binnen diverse vakken van de bachelorfase zijn inzichtelijk gemaakt. Schriftelijke vaardigheden zijn verder ontwikkeld doordat u zelfstandig opdrachten heeft gemaakt en een paper heeft geschreven over het onderwerp van uw presentatie.
Omschrijving Het Notarieel onderzoeksproject heeft als inhoud het verdiepen en actualiseren van de in de bachelorfase opgedane kennis, alsmede het inzichtelijk maken van de samenhang en dwarsverbanden die tussen de verschillende, in de bachelorfase op zichzelf staande vakken bestaan.
Werkwijze: iedere deelnemer krijgt een onderwerp toegewezen. Over dit onderwerp geeft hij/zij een mondelinge presentatie van 15 minuten ten overstaan van alle deelnemende studenten. Voorafgaand aan de presentatie volgen de studenten een training mondelinge vaardigheden. Daarnaast schrijft iedere deelnemer over zijn/ haar onderwerp een paper.
Gedurende het onderzoeksproject worden opdrachten verstrekt in de vorm van casusposities. De deelnemers werken deze opdrachten individueel uit. De gemaakte opdrachten worden – na beoordeling door de docent – in de werkgroepcolleges nader besproken.
De beoordeling van de paper vormt de helft van het cijfer voor dit vak. De andere helft bestaat uit het gemiddelde van de beoordeling van alle gemaakte (overige) opdrachten. De presentatie wordt beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Aanwezigheid op de colleges is verplicht.
Uren per week 4
Onderwijsvorm praktisch vak
(12x2 uur practica (3 uur in week 2) Aanwezigheid verplicht)
Toetsvorm opdracht(en)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. dr. B. Hoops, LLM.
Docent(en) mr. dr. B. Hoops, LLM. ,mr. dr. B. Snijder-Kuipers ,mr. J.H.M. ter Haar ,mr. G.A. Tuinstra ,prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen ,mr. F.J. Vonck
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Tijdens de introductiewerkgroep zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan, evenals over andere ten dienste staande hulpmiddelen. Zie ook Studentportal (Nestor)
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Rechtsgeleerdheid - afstudeerrichting Notarieel Recht 3 semester II verplicht